Συγκριτική μελέτη των συστημάτων μέτρησης του νοσηλευτικού φόρτου εργασίας σε μονάδες εντατικής θεραπείας

Την τελευταία δεκαετία υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για την εφαρμογή κλιμάκων μέτρησης του νοσηλευτικού φόρτου εργασίας (ΝΦΕ), ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στη συγκριτική βιβλιογραφική διερεύνηση 4 διεθνών συστημάτων αξιολόγησης του ΝΦΕ, του TISS­28 (Therapeutic Intervention Scoring System­28), του NEMS (Nine Equivalents of nursing Manpower use Score), του NAS (Nursing Activities Score) και του CNIS (Comprehensive Nursing Intervention Score). Το TISS­28 αποτελείται από 28 παραμέτρους και βαθμολογεί το ΝΦΕ στη ΜΕΘ με βάση τη βαρύτητα της νόσου περιγράφοντας, επιλεκτικά, κάποιες δραστηριότητες από το σύνολο των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Μετά από τροποποίηση του TISS­28, οι παράμετροι μειώθηκαν σε 9 και έτσι διαμορφώθηκε το NEMS, που είναι πιο εύχρηστο και μετράει το ίδιο έγκυρα και αξιόπιστα το ΝΦΕ. Το TISS­28 εμπλουτίστηκε με παραμέτρους που αφορούν στη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό, με αποτέλεσμα την κατασκευή ενός νέου εργαλείου μέτρησης, του NAS, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτέλεση των νοσηλευτικών παρεμβάσεων. Το CNIS μετράει το συνολικό ΝΦΕ βάσει του απαιτούμενου χρόνου και του αριθμού των νοσηλευτών που απαιτούνται για να εκτελεστεί μια νοσηλευτική πράξη, τη μυϊκή προσπάθεια, τη νοητική πίεση και την επικέντρωση στην εργασία και τις ειδικές δεξιότητες που χρειάζονται. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τη μελέτη των συστημάτων φάνηκε ότι όλα μετρούν το ίδιο έγκυρα και αξιόπιστα το ΝΦΕ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη στελέχωση των ΜΕΘ. Το CNIS φαίνεται πιο ολοκληρωμένο, έχει υψηλές δυνατότητες και εκτιμά τον πολυπαραγοντικό ΝΦΕ, βελτιστοποιώντας το σχεδιασμό της εργασίας ή τη διάθεση του προσωπικού. Για να είναι εφικτή η εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων στο ελληνικό σύστημα υγείας πρέπει να καταγραφούν επισήμως οι νοσηλευτικές πράξεις και να τεθούν σε εφαρμογή τα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Hits: 536 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2006
Συγγραφείς: Μαρία Καλαφάτη , Δήμητρα Παϊκοπούλου