Σύγκριση δεικτών βαρύτητας νόσου σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας της νόσου και πρόγνωσης της θνητότητας ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση ζητημάτων σχετικών με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εντατικής φροντίδας υγείας. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της προοπτικής αυτής μελέτης παρακολούθησης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της προγνωστικής ικανότητας των συστημάτων APACHE II και SAPS II και η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 342 ασθενείς ελληνικής πολυδύναμης (παθολογικής και χειρουργικής) ΜΕΘ, που εισήχθηκαν στη ΜΕΘ στο διάστημα από 7 Ιανουαρίου 2001 έως 7 Ιανουαρίου 2002. Υπολογίστηκαν τα προτυπωμένα πηλίκα θνητότητας για τα δύο συστήματα και εκτιμήθηκε αφενός η διαχωριστική τους ικανότητα με προσδιορισμό της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη ROC και αφετέρου η βαθμονόμησή τους, με εφαρμογή του ελέγχου Hosmer-Lemeshow και κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Και τα δύο συστήματα υποεκτίμησαν τη θνητότητα του δείγματος, επιδεικνύοντας παρόμοια ποιότητα προσαρμογής στα δεδομένα. Το εμβαδόν της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη ROC ήταν 0,747 για το APACHE II και 0,791 για το SAPS II, υποδηλώνοντας ικανοποιητική διαχωριστική ικανότητα για τα δύο συστήματα. Η αντιστοιχία μεταξύ παρατηρούμενων και προβλεπόμενων θανάτων κατά τον έλεγχο HosmerLemeshow ήταν επίσης ικανοποιητική (APACHE II: x2=9,37, P-value=0,49, SAPS II: x2=8,34, P-value=0,59). Οι καμπύλες βαθμονόμησης ανέδειξαν προβλήματα, ειδικά για το SAPS II, που εμφάνισε την τάση να υποεκτιμά σταθερά τη θνητότητα στις μεσαίες περιοχές κινδύνου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H απόδοση των δύο συστημάτων στο συγκεκριμένο δείγμα κρίθηκε παρόμοια. Ειδική τροποποίησή τους (customization) θεωρείται αναγκαία πριν από τη χρήση τους στον πληθυσμό της συγκεκριμένης ΜΕΘ.