Στάσεις και Απόψεις των Επαγγελματιών Υγείας απέναντι στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση της ανθρώπινης γονιμότητας. Στην ελληνική επικράτεια, το 17% των ζευγαριών αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνεται η πιθανότητα απόκτησης τέκνου από υπογόνιμα ζευγάρια. Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ταυτόχρονα, η διερεύνηση της συσχέτισης της εξωσωματικής γονιμοποίησης με διάφορους δημογραφικούς παράγοντες, όπως το φύλο, την ηλικία, τη σημαντικότητα της θρησκείας. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης περιελάμβανε 303 άτομα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, από τρεις οργανισμούς: ένα δημόσιο γενικό νοσοκομείο, ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και ένα φορέα ασφάλισης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με έντυπο ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας. Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των δεδομένων ήταν: περιγραφική στατιστική (συχνότητα, ποσοστό, μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα). Οι διαφορές μεταξύ ποιοτικών (κατηγορικών) μεταβλητών ελέγχθηκαν με τη δοκιμασία x2 (Chi-Square). Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τις ποσοτικές μεταβλητές ελέγχθηκαν με τη δοκιμασία ΜannWhitney U. Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των επαγγελματιών υγείας διαφωνούσε με την εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης, τόσο σε ομοφυλόφιλο όσο και σε υπερήλικο ζευγάρι, 81,7%, και 85,3%, αντίστοιχα. Ποσοστό 43,7% διαφωνούσε με την εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης σε άγαμη, οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Αναφορικά με τη δυνατότητα της μεταθανάτιας εξωσωματικής γονιμοποίησης και την περίπτωση της παρένθετης μητέρας συμφωνούσε το 37% και το 38,3% του δείγματος, αντίστοιχα. Ποσοστό 46,4% συμφωνούσε με την εξωσωματική γονιμοποίηση, όταν ο άνδρας πάσχει από αζωοσπερμία. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν τη στάση απέναντι στην εξωσωματική γονιμοποίηση, βρέθηκαν η θρησκεία και η κατηγορία του προσωπικού. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στην ελληνική κοινωνία δε θεωρείται ηθικά αποδεκτή η εξωσωματική γονιμοποίηση, όταν αυτή εφαρμόζεται εκτός γάμου. Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα, δε θεωρείται ηθικά αποδεκτή η εξωσωματική γονιμοποίηση σε υπερήλικα και ομοφυλόφιλα ζευγάρια, ενώ ηθικοί δισταγμοί υπάρχουν και για την περίπτωση της παρένθετης μητρότητας.