Ανάγκες Ασθενών με Καρκίνο

Η εκτίμηση των αναγκών των ασθενών με καρκίνο από τους επαγγελματίες υγείας δεν έχει πλήρως ενσωματωθεί ως μέρος της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Σκοπός: Διερεύνηση των αναγκών των ασθενών με καρκίνο. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 63 ασθενείς με καρκίνο που νοσηλεύονταν σε ιδιωτικό και δημόσιο νοσοκομείο των Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2009. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αξιολόγησης Αναγκών Ασθενούς (Supportive Care Needs Survey, SCNS). Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v.15 και η στατιστική δοκιμασία ANOVA και t-test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p=0.05. Αποτελέσματα: Από τους 63 ασθενείς με καρκίνο, που έλαβαν μέρος στη μελέτη, το 63,5% νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο και το 36,5% σε δημόσιο. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε, ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο είχαν μεγαλύτερες ανάγκες για πληροφόρηση σ’ ό,τι αφορούσε στο σύστημα υγείας και στη νόσο (p=0,029), καθώς και για τις μεταβλητές που απαρτίζουν τη σωματική διάσταση της κλίμακας (p=0,022) και για τις μη ειδικές παραμέτρους που εξετάζει η κλίμακα (p=0,018). Οι άνδρες είχαν μεγαλύτερες ανάγκες ως προς τη σωματική διάσταση της κλίμακας και τη σεξουαλικότητα (p=0,007 και p=0,038, αντίστοιχα). Τα άτομα, ηλικίας 40-50 ετών είχαν μεγαλύτερες ανάγκες ως προς τις μη ειδικές παραμέτρους της κλίμακας, όπως είναι η συζήτηση με άλλους για τον καρκίνο, η στάση των άλλων απέναντί τους και τα οικονομικά τους προβλήματα, σε σχέση με εκείνα ηλικίας 51-60 ετών (p=0,018). Οι έγγαμοι είχαν μεγαλύτερες ανάγκες για πληροφόρηση (p=0,024). Τα άτομα που διέμεναν σε μεγάλη πόλη είχαν μεγαλύτερες ανάγκες για πληροφόρηση, σ’ ό,τι αφορούσε στη σωματική διάσταση (p=0,031), καθώς και μεγαλύτερα προβλήματα στη σεξουαλικότητα (p=0,044). Τα άτομα που υποβάλλονταν μόνο σε χημειοθεραπεία και τα άτομα που είχαν υποβληθεί σε >10 κύκλους χημειοθεραπείας είχαν μεγαλύτερες ανάγκες σχετικά με παραμέτρους της σωματικής διάστασης της κλίμακας (p=0,016 και p=0,012, αντίστοιχα). Όσοι διέκοψαν την εργασία τους είχαν μεγαλύτερες ανάγκες αναφορικά με τη σωματική διάσταση της κλίμακας, τη σεξουαλικότητα και τις άλλες μη ειδικές παραμέτρους (p=0,048, p=0,002 και p=0,034, αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Οι παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες των ασθενών με καρκίνο είναι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος διαμονής, το είδος της θεραπείας, η συνύπαρξη άλλου νοσήματος και η διακοπή της εργασίας.