Μελέτη του Ψηφιακού Αλφαβητισμού σε Αξιωματικούς Νοσηλευτές και η Επίδρασή του στη Χρήση των Ψηφιακών Εργαλείων Εκπαίδευσης

Εισαγωγή: Η Διά Βίου μάθηση αποτελεί αναγκαιότητα για τον σύγχρονο νοσηλευτή και μπορεί να διευκολυνθεί από την ευρεία ανάπτυξη και δι- άδοση των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου.

Σκοπός: Κύριο σκοπό της μελέτης, αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού εξοικείωσης των Αξιωμα- τικών Νοσηλευτών με τα πιο γνωστά εργαλεία του Νέου Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0) καθώς και η καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεών τους σε σχέση με τη χρήση των Νέων αυτών Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιμέρους στόχο αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας συμβολής των εργαλείων αυτών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγ- γελματική ανάπτυξη των Αξιωματικών Νοσηλευτών.  

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια συγχρονική ερευνητική μελέτη. Ο πληθυσμός  τον οποίο εξετάζει είναι οι εν ενεργεία Αξιωματικοί Νοσηλευτές των Ελληνικών Ενό- πλων Δυνάμεων. Χρησιμοποιήθηκε  δείγμα ευκολίας και διενεργήθηκε το πρώτο δίμηνο (Ιαν-Φεβ) του 2019.

Αποτελέσματα: Ο πληθυσμός των Αξιωματικών Νοσηλευτών ανήκει στις γενιές Χ και Υ. Εμφανίζουν όλοι πολύ καλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις Νέες Τεχνολογίες με διαφο- ροποιήσεις ως προς την ηλικία πρώτης χρήσης του Διαδικτύου, τον τρόπο χρήσης της Τεχνολογίας και τη διαφορετική χρήση των Μέσων Κοινωνι- κής Δικτύωσης. Παρότι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του Διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών στη διά βίου εκπαίδευσή τους, αποδεικνύονται σύμφωνα με την έρευνα αυτή, μη ικανοί να τα χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτόν, αφού η εξοικείωση με αυτά είναι πολύ μικρή. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Συμπέρασμα: Οι Αξιωματικοί Νοσηλευτές είναι μια επαγγελματική  ομάδα, με πολύ καλή πρόσβαση στην Τεχνολογία και θετική στάση απέναντι στο Διαδίκτυο και τις Νέες Τεχνολογίες. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός τους όμως χρειάζεται βελτίωση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα εργαλεία του Νέου Παγκόσμιου Ιστού στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Hits: 393 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 19-10-2022
Συγγραφείς: Μαρίνα Παναγιωτοπούλου , Ιωάννης Αποστολάκης