Ετοιμότητα και Αποτελεσματικότητα των Ασκήσεων για τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στον Χώρο του Νοσοκομείου

Εισαγωγή: Η ετοιμότητα έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των σύγχρονων νοσοκομείων. Σημαντικό ρόλο και στα τέσσερα στάδια διαχείρισης καταστροφών (πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) παίζει το σύστημα υγείας συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των επαγγελματιών υγείας. Η διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας αποτελεί κρίσιμο και απαραίτητο παράγοντα για την αύξηση ετοιμότητας στον χώρο του νοσοκομείου για έκτακτες ανάγκες.

Σκοπός: Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της ετοιμότητας και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ασκήσεων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση  καταστροφών στα σύγχρονα νοσοκομεία.

Υλικό και Μέθοδος: Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων  Pubmed, Healthstar, EMBASE και Google Scholar για τα έτη 1997-2019. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις- κλειδιά μόνες τους και σε συνδυασμό: “preparedness”, “disasters”, “crisis”, “drills”, “readiness”, “hospitals”. Ορίσθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια ένταξης άρθρων στην ανασκόπηση: α) μελέτες δημοσιευμένες εντός του χρονικού διαστήματος 1997 έως 2019, β) μελέτες δημοσιευμένες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, γ) μελέτες με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.

Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης προέκυψαν συνολικά 174 άρθρα και αυτά που τελικά συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση ήταν 26. Από την ανάλυση των μελετών βρέθηκε  ότι τα περισσότερα νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα να διαχειριστούν επικίνδυνες καταστάσεις και ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι κατάλληλοι  πόροι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα σωστά μέτρα για τη διαχείριση πιθανών καταστροφών. Παράλληλα αναδείχθηκε ότι η ετοιμότητα  ενός νοσοκομείου προϋποθέτει ένα καλά τεκμηριωμένο και δοκιμασμένο σχέδιο διαχείρισης καταστροφών, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει το προσωπικό και να έχει εφαρμόσει έστω και μία φορά στην πράξη. Είναι αναγκαιότητα να γίνονται τακτικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να εξετάζονται διάφορα στοιχεία, όπως συντονισμός και λήψη απόφασης, επικοινωνία και διαχείριση πληροφορίας εντός και εκτός νοσοκομείου και διαλογή ασθενών.

Συμπεράσματα: Οι ασκήσεις ετοιμότητας έχουν μεγάλο όφελος ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση μίας έκτακτης  ανάγκης στον χώρο του νοσοκομείου και αυξάνουν σημαντικά τις γνώσεις του προσωπικού. Συμπερασματικά, περισσότερος χρόνος και πόροι πρέπεινα αφιερωθούν στον ολοένα και πιο σημαντικό τομέα της ετοιμότητας για καταστροφές στο νοσοκομείο.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Hits: 8721 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 19-10-2022
Συγγραφείς: Αγγελική Μπισταράκη , Ελένη Ηλιοπούλου