Μελέτη του Φαινομένου του «Συνωστισμού» σε ένα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ενός Γενικού Νοσοκομείου της Χώρας

Εισαγωγή: Ο «συνωστισμός» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο με πολλές προεκτάσεις. Κυρίως επηρεάζει αρνητικά την περίθαλψη των ασθενών. Το φαινόμενο συναντάται στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με τα δομικά προβλήματα του Ελληνικού Συστήματος Υγείας δημιουργεί επιπλέον πίεση στα ΤΕΠ. Σκοπός: Για τη μελέτη του φαινομένου του «συνωστισμού» προτείνεται η χρήση της προσομοίωσης ως βασικού εργαλείου. Στόχος είναι να μελετηθεί το ΤΕΠ ως σύστημα, να βρεθούν τα σημεία συμφόρησης και να αναπτυχθούν σενάρια βελτίωσης. Κύρια υπόθεση της συγκεκριμένης εργασίας είναι ότι, η μελέτη και η μοντελοποίηση των διαδικασιών στα ΤΕΠ μπορεί να συνδράμει στην κατανόηση των στοιχείων που επηρεάζουν τον «συνωστισμό», και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εργαλεία και πρακτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης διακριτών γεγονότων με τη χρήση της πλατφόρμας προσομοίωσης ClouDES. Η μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με ελάχιστα στοιχεία από το ΤΕΠ. Προκειμένου να εφαρμοστεί πρακτικά το μοντέλο αναπτύχθηκε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» και το Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης επιβεβαιώνουν ότι το ΤΕΠ είναι «συνωστισμένο» και αναδεικνύουν τα κρίσιμα σημεία συμφόρησης (διαλογή, εργαστηριακές εξετάσεις, μεγάλος αριθμός μη επειγόντων περιστατικών). Συμπεράσματα: Η μοντελοποίηση και η προσομοίωση είναι ισχυρά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη μελέτη του φαινομένου του «συνωστισμού».
Ο πειραματισμός με σενάρια βελτίωσης αναδεικνύει ότι για τη βελτίωση της λειτουργίας των ΤΕΠ χρειάζονται παρεμβάσεις, τόσο εντός ΤΕΠ (π.χ. εικοσιτετράωρη λειτουργία των ΤΕΠ, κ.ά.) όσο και εκτός ΤΕΠ (π.χ. ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ.ά.).

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Hits: 511 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 11-02-2021
Συγγραφείς: Παναγιώτα Μπουγάτσα , Ιωάννης Αποστολάκης , Γεώργιος Χαραλάμπους