Κοινωνική Πολιτική, Κράτος Πρόνοιας και Μακροχρόνια Φροντίδα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη Οι προκλήσεις στην αυγή του 2020

Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κρατών πρόνοιας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο διαφορετικός βαθμός συμμετοχής του κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και στην παροχή κοινωνικής προστασίας καθορίζει τα χαρακτηριστικά τους. Σκοπός: Η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας (ΜΦΥ) καθώς και των ληπτών, των τρόπων και των δομών παροχής της και η ανάλυση των δεικτών παρεχόμενης ΜΦΥ στην Ελλάδα σε αντιπαραβολή με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις Ηλεκτρονικές Βάσεις δεδομένων Medline/Pubmed και Google Scholar καθώς και σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες με λέξεις ευρετηρίου: κοινωνική πολιτική, κράτος πρόνοιας, μακροχρόνια φροντίδα, δείκτες MΦΥ, social policy, social state, long term care. Αποτελέσματα: Η Ελλάδα καθυστέρησε να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός μικτού μοντέλου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα γεωπολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της, την κατατάσσει μαζί με τις υπόλοιπες νοτιοευρωπαικές χώρες στο «Νότιο μοντέλο». Η ανάπτυξη της ΜΦΥ αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες κυρίαρχη προτεραιότητα για τα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη ως απάντηση στον υψηλό ρυθμό γήρανσης του πληθυσμού και τις αυξημένες ανάγκες. Συμπεράσματα: Στην Ελλάδα η ανάπτυξη της ΜΦΥ υπήρξε αποσπασματική και ανεπαρκής με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις με βάση τους σχετικούς δείκτες. Υπάρχει άμεση ανάγκη βελτίωσης και ισχυροποίησής της.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Hits: 2078 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2020
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Ιωάννου , Ιωάννης Αποστολάκης , Παύλος Σαράφης