Τα Απόβλητα και τα Νοσοκομειακά Απόβλητα: Η Διαχείριση και η Σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία

Τα απόβλητα αποτελούν αφενός περιβαλλοντικό πρόβλημα, με αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην υγεία γενικότερα, αφετέρου επιφέρουν οικονομική βλάβη. Το μοντέλο οικονομίας των σύγχρονων κοινωνιών και τα σημερινά  συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, δυστυχώς δεν ευνοούν τη δημιουργία κινήτρων για την αποφυγή και τη μείωση των αποβλήτων. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των αποβλήτων αρχίζει με την πρόληψη. Η διαχείριση των αποβλήτων καθορίζει εάν και κατά πόσο τα απόβλητα θα συνιστούν πρόβλημα ή πόρο. Η αναρρίχηση στην πυραμίδα διαχείρισης των αποβλήτων απαιτεί κοινή προ- σπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους,  αλλά και εμπλεκόμενους, εφαρμόζοντας και τηρώντας σε επίπεδο μονήρους κράτους, αλλά και συνολικά τα κράτη της Ε.Ε. και παγκόσμια, τους προβλεπόμενους νόμους. Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί τμήμα της εθνικής πολιτικής για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και της ευημερίας των πολιτών. Επίσης, αποβλέπει στον κοινωνικό- οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, μέσω της Κυκλικής Οικονομίας. Σκοπός του άρθρου είναι η παράθεση και η περιγραφή των σημαντικότερων υφιστάμενων νόμων και κανονισμών, καθώς και αποτύπωση της πραγματικής  κατάστασης που ισχύει στην Ελλάδα αναφορικά με τα αστικού τύπου απόβλητα, πολλώ δε μάλλον με τα νοσοκομειακά (επικίνδυνα και μολυσματικά).

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Hits: 8142 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 10-10-2022
Συγγραφείς: Αντωνία Μουρτζίκου , Μαριλένα Σταμούλη , Γεωργία Καλλιώρα