Διαπολιτισμική Νοσηλευτική- Αναγκαιότητα στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Εισαγωγή: Η Διαπολιτισμική Νοσηλευτική αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο μελέτης και πρακτικής, ενώ ο πολυπολιτισμικός  πλέον χαρακτήρας των περισσότερων σύγχρονων κοινωνιών καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εκπαίδευση στη Διαπολιτισμική Φροντίδα.

Σκοπός: Με την εργασία αυτή επιχειρείται η ανάδειξη της αναγκαιότητας για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση των φοιτητών Νοσηλευτικής αλλά και των άλλων Επιστημών Υγείας και Κοινωνικών Επιστημών καθώς επίσης και η κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας στη Διαπολιτισμική  Φροντίδα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις Ηλεκτρονικές Βάσεις δεδομένων Medline/Pubmed και Google Scholar καθώς και σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες με λέξεις ευρετηρίου: διαπολιτισμική νοσηλευτική, διαπολιτισμική ικανότητα, διαπολιτισμική νοσηλευτική εκπαίδευση.

Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφία βρίθει μελετών που αφορούν στην αναγκαιότητα για εκπαίδευση στη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική Φροντίδα. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση στη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική συμβάλλει αφενός στη γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με άλλους πολιτισμούς και αφετέρου στη απόκτηση πολιτισμικής επάρκειας, ευαισθησίας, και ικανό- τητας των εκπαιδευόμενων να ερμηνεύουν συμπεριφορές φροντίδας μέσα σε ένα πολιτισμικό συμφραζόμενο.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Hits: 539 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 10-10-2022
Συγγραφείς: Στυλιανή Κοτρώτσιου , Θεοδόσιος Παραλίκας