Τόμος 61, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Εισαγωγή: Η Πολυνευρομυοπάθεια της ΜΕΘ (CIPNM–Critical Illness Polyneuromyopathy) είναι μια επίκτητη αξονική εκφύλιση των κινη- τικών, αισθητικών και μυϊκών ..