Ο ρόλος της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Εργοθεραπεία

Εισαγωγή: Η Ύποστηρικτική Τεχνολογία αποτελεί μία έννοια με μεγάλη απήχηση και συμβολή στην επιστήμη της εργοθεραπείας. Οι κατηγορίες και οι τύποι της Ύποστηρικτικής Τεχνολογίας δύνανται να συμβάλουν θετικά στα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά, επικοινωνιακά, προβλήματα ομιλίας και πάσης φύσεως αναπτυξιακές δυσκολίες. Ύπό αυτό το πλαίσιο, η συμβολή της τεχνολογίας είναι καθοριστική, καθώς μέσω της οργανωμένης εφαρμογής συσκευών, τεχνολογιών, λογισμικού και συστημάτων, βελτιώνεται η λειτουργικότητα των ατόμων με αναπηρίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Ύπολογιστή από άτομα με αναπηρία, μέσω του οποίου τα άτομα μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για ανεξάρτητη διαβίωση στον χώρο εργασίας, στην ψυχαγωγία, στην επικοινωνία και να αυξήσουν την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθησή τους. Επομένως, η Ύποστηρικτική Τεχνολογία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την επιστήμη της εργοθεραπείας, καθώς μέσω αυτής ενισχύεται η κοινωνικοποίηση του ατόμου, βελτιώνονται οι σχέσεις του με τον εαυτό του και με τους συναδέλφους του, όπως και οι σχέσεις του με το υλικό περιβάλλον. Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στο ηλεκτρονικό αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο αποτελεί μία από τις πλέον κύριες εφαρμογές της Ύποστηρικτικής Τεχνολογίας, με σημαντικό αντίκτυπο στην εργοθεραπευτική παρέμβαση.

Σκοπός: Το κατάλληλο τεχνολογικό περιβάλλον στην επιστήμη της εργοθεραπείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράθεση του ρόλου και της συμβολής της Ύποστηρικτικής Τεχνολογίας στο εργοθεραπευτικό περιβάλλον απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες.         

Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω ανασκόπησης που περιέλαβε ερευνητικά, ανασκοπικά άρθρα και εργασίες, που αφορούν την Ύποστηρικτική Τεχνολογία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που δημο σιεύτηκαν κυρίως τα τελευταία είκοσι χρόνια. Τα στοιχεία της έρευνας προέρχονται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδο μένων Med net, Google Scholar, Pubmed, Scopus, με λέξεις ευρετηρίου: «Ύποστηρικτική Τεχνολογία», «Εργοθεραπεία», «Άτομα με Άναπηρίες», «Κοινωνικές Άνισότητες».

Αποτελέσματα: Η επιλογή ή η ανάπτυξη μιας υποστηρικτικής τεχνολογίας ταυτίζεται με την υιοθέτηση μιας διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην κάλυ ψη των αναγκών του ατόμου, όταν εμπλέκεται σε σημαντικές δραστηριότη τες  στις ποικίλες δραστηριότητές του.   Η μη επίτευξη του εν λόγω στόχου οδηγεί στην αύξηση του κινδύνου εγκατάλειψης ή υποχρησιμοποίησης συχνά ακριβών συσκευών.  Επομένως, δεν αρκεί η συσκευή να επιτρέπει την επικοινωνία, αλλά πρέπει να το κάνει στο μέτρο του δυνατού, με τον τρόπο που προτιμά το άτομο. Ύπό αυτό το πρίσμα, ο ρόλος του εργοθερα πευτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί τοποθετεί τον κλινικό συλλογισμό του μέσα σε θεωρητικά μοντέλα και αναπτύσσει το θεραπευτικό του σχέ διο, μέσω ενός ή περισσότερων πρακτικών μοντέλων προσαρμοσμένων.

Συμπεράσματα: Η αποκατάσταση της ικανότητας ενός ατόμου να λειτουρ γήσει ανεξάρτητα και να ασκεί την επιλογή και τον έλεγχο των καθημερινών δραστηριοτήτων του, αυξάνει την παραγωγικότητα και την ικανοποίησή του σε δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. Ο ρόλος της Ύποστη ρικτικής Τεχνολογίας είναι νευραλγικής σημασίας τόσο για την προώθηση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης όσο και για την αρωγή της απέναντι στην επιστήμη της εργοθεραπείας.

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Hits: 60 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-05-2024
Συγγραφείς: Δρ. Γεωργία Τσάκνη