Η επίπτωση του κυκλικού ωραρίου εργασίας στην υγεία του Νοσηλευτικού προσωπικού. Μελέτη περίπτωσης σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ

Εισαγωγή:  Πολλοί εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και, κυρίως στον τομέα υγείας εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. Βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύει ότι η εργασία σε κυκλικό ωράριο μπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις, περιλαμβάνοντας, διαταραχές βιολογικού ρυθμού, διαταραχές ύπνου, προβλήματα υγείας, χαμηλή απόδοση στην εργασία, χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση και απομόνωση στην κοινωνική ζωή, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην οικογενειακή ζωή και στο εργασιακό στρες.

Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπτώσεων του κυκλικού ωραρίου εργασίας στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Μεθοδολογία: Η μελέτη ήταν συγχρονική και πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο. Το δείγμα της έρευνας ήταν το νοσηλευτικό προ σωπικό (μόνιμο και επικουρικό) όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με το ερωτηματολόγιο Standard Shiftwork Index. Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0.

Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (62,9%). Το ποσοστό των γυναικών που εργάζονταν σε κυκλικό ωράριο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο των γυναικών που δεν εργάζονταν σε κυ κλικό ωράριο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά (64,3% έναντι 57,1%). H γενική υγεία των συμμετεχόντων δεν διέφερε σημαντικά ανάλογα με το ωράριο εργασίας τους (p=0,305), καθώς και τα συμπτώματα άγχους σε σωματικό επίπεδο στους εργαζόμενους με κυκλικό ωράριο έναντι εκείνων με σταθερό ωράριο (p=0,260). Η ικανο ποίηση των εργαζομένων από τον ελεύθερο χρόνο τους, ήταν σημαντι κά υψηλότερη σε εκείνους τους εργαζόμενους με σταθερό ωράριο σε σχέση με τους εργαζόμενους με κυκλικό ωράριο (p=0,003), οι οποίοι εμποδίζονταν σημαντικά περισσότερο να κάνουν διάφορα πράγματα στον ελεύθερο χρόνο τους (p<0,001). Οι συμμετέχοντες με κυκλικό ωράριο χρησιμοποιούσαν σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό στρατηγικές αποστασιοποίησης σε σχέση με τους νοσηλευτές σε σταθερό ωράριο (p=0,007). Η βαθμολογία «πρωινού τύπου» ήταν σημαντικά υψηλότερη στους συμμετέχοντες με σταθερό ωράριο, υποδηλώνοντας ότι ήταν πιο πρωινοί τύποι (p<0,001). Οι εργαζόμενοι με κυκλικό ωράριο ήταν πιο προσαρμοστικοί σε σύγκριση με τους εργαζόμενους με σταθερό ωρά ριο (p=0,005).

Συμπεράσματα:  Η εργασία σε κυκλικό ωράριο φαίνεται να επηρεάζει τη ζωή των νοσηλευτών σε σημαντικό επίπεδο. Η εργασία σε κυκλικό ωράριο έχει επηρεάσει αρνητικά τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Hits: 42 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-05-2024
Συγγραφείς: Παναγιώτης Τέντες , Αικατερίνη Καστανιώτη , Γεώργιος Ίντας