Διερεύνηση του ρόλου του προσωπικού βοηθού στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα μέσω ομάδων εστιασμένης συζήτησης

Εισαγωγή: Βασικός περιορισμός των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα αποτελεί η έλλειψη του προσωπικού βοηθού, κάτι που εφαρμόζεται ήδη σε χώρες του εξωτερικού, όπως ορίζεται από την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μέσω της ψήφισης του νομοσχεδίου από το υπουργείο εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά και στην Ελλάδα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της  λειτουργικότητας και του βαθμού συμμετοχής των ατόμων με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, ο τρόπος κάλυψης των καθημερινών αναγκών καθώς και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν. Επίσης, στόχος ήταν η μελέτη των  απόψεων αναφορικά με τον τρόπο που θα συμβάλει ο  προσωπικός βοηθός στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδικτυακές ομάδες εστιασμένης συζήτησης με συμμετέχοντες δεκατέσσερα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία. Ο οδηγός ερωτήσεων δημιουργήθηκε με βάση την Διεθνή ταξινόμηση της λειτουργικότητας και αναπηρίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Ύγείας και περιελάμβανε ζητήματα όπως η λειτουργικότητα, ο βαθμός συμμετοχής των συμμετεχόντων στον κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα, ο τρόπος κάλυψης των καθημερινών αναγκών και οι καθημερινοί περιβαλλοντικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν. Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση περιεχομένου.  

Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες ήταν άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, κάτι που επηρέαζε έντονα τη δυνατότητα εκτέλεσης των περισσότερων κινήσεων, έχοντας ανάγκη τρίτου προσώπου για την εκτέλεση των καθημερινών αναγκών. Ο βαθμός δραστηριοποίησης τους σε διάφορους τομείς ήταν ικανοποιητικός κάποιοι εργαζόντουσαν, ασχολούνταν με τον αθλητισμό και με διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες λαμβάνοντας αρκετή  στήριξη από την οικογένεια και από το φιλικό περιβάλλον. Οι σοβαρές περιβαλλοντικές ελλείψεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, με κυριότερο την έλλειψη της απαιτούμενης βοήθειας για την εκτέλεση των καθημερινών αναγκών. Η βοήθεια για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών παρέχεται κυρίως από την οικογένεια, φίλους, σύντροφο, ή/και από έμμισθο βοηθό, έχοντας έντονους περιορισμούς στην καθημερινότητα. Άπό τα αποτελέσματα αναδύθηκε τόσο ο τρόπος που θα συμβάλλει ο προσωπικός βοηθός στην  καθημερινότητα, όσο και τα απαραίτητα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής του κατάλληλου προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη στην εκτέλεση των καθημερινών αναγκών των ατόμων με αναπηρία.

Συμπεράσματα: Για την σωστή εφαρμογή του προσωπικού βοηθού, είναι σημαντικό να μελετηθούν τόσο οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, όσο και τα απαραίτητα κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού βοηθού που θα παρέχει τη βέλτιστη υποστήριξη στα άτομα αυτά. Η εφαρμογή του προγράμματος θα επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα να είναι ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. 

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Hits: 331 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-05-2024
Συγγραφείς: Δωροθέα Κατσώνη , Αρετή Ευθυμίου