Ο ρόλος του σεληνίου και ο μηχανισμός δράσης αυτού στη νεοπλασματική νόσο

Εισαγωγή: Το σελήνιο αποτελεί ένα σπουδαίο φυσικό στοιχείο με πολλές θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πολλές έρευνες έχουν αποφανθεί την ύπαρξη προληπτικής και θεραπευτικής δράσης του σεληνίου στην εμ φάνιση νεοπλασματικής νόσου.

Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου του σεληνίου και ο προσδιορισμός του μηχανισμού με τον οποίο αυτό δρα σε ασθενείς που πάσχουν από διάφορα είδη νεοπλασματικής νόσου μέσω συστηματικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Υλικό & Μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων της βιβλιογραφίας πραγμα τοποιήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed όπου χρησιμοποι ήθηκαν οι ακόλουθες λέξειςκλειδιά: «selenium», «cancer» και «neoplastic disease». Τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα: α) μελέτες σε ανθρώπους β) μελέτες που περιλαμβάνουν κλινικές δοκιμές γ) μελέτες που διατίθενται σε μορφή πλήρους κειμένου και δ) μελέτες στο διάστημα των τελευταίων 10 ετών.

Αποτελέσματα: Άπό την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας βρέθηκαν ενενήντα δύο (92) μελέτες, από τις οποίες οι δεκαέξι (16) συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε πως η λήψη συμπληρωμάτων σεληνίου συνέβαλε στη μείωση υποτροπών, στη βελτίωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας και του οξειδωτικού άγχους, στην υποχώρηση, στην ελάττωση παρενεργειών τόσο από χημειοθεραπεία όσο και ακτινοβολία, καθώς επίσης και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης αρ κετών τύπων νεοπλασματικής νόσου.

Συμπεράσματα: Οι παραπάνω μελέτες έδειξαν μια ευεργετική επίδραση του σεληνίου σε ορισμένα είδη νεοπλασμάτων, αλλά η διενέργεια περαιτέ ρω μελετών κρίνεται αναγκαία για την επαρκή τεκμηρίωση της δράσης του.

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Hits: 20 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-05-2024
Συγγραφείς: Βασιλική Γ. Μιχαλούρου , Ελένη Θεοδοσοπούλου