Παρεμβάσεις ηλεκτρονικής υγείας για την υποστήριξη φροντιστών ογκολογικών ασθενών

Ο καρκίνος παραμένει μία από τις βασικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Σημαντικό μέρος της διαχείρισης της νόσου εμπίπτει στους οικογενειακούς φροντιστές των ασθενών, οδηγώντας σε σημαντική επιβάρυνσή τους, κατάθλιψη και χαμηλή ποιότητα ζωής. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα υποστηρίξουν τους φροντιστές στο δύσκολο έργο τους. Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την πανδημία COVID-19, οι παρεμβάσεις ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, ως ζωτικής σημασίας λύσεις για την υποστήριξη των φροντιστών ογκολογικών ασθενών, καθώς φαίνεται να άρουν περιορισμούς όσον αφορά τον χρόνο, το κόστος και την αμεσότητα της ενημέρωσης/υποστήριξης σε σχέση με τις παραδοσιακές υποστηρικτικές μεθόδους. Τέτοιες παρεμβάσεις αποτελούν οι εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων, οι σύγχρονες και ασύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρμες, οι ιστότοποι, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι εφαρμογές τηλεϋγείας, οι υπηρεσίες κειμένου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδικτυακές πύλες υγείας, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης κ.ά. Η χρήση των παρεμβάσεων αυτών έχει συνδεθεί με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ευελιξία, η δυνατότητα απομακρυσμένης και προαιρετικής λειτουργίας, η πολυλειτουργικότητα και η εξατομίκευσή τους, η αυξημένη προσβασιμότητα, η ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης και του συντονισμού του έργου τους, η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της ποιότητας ζωής, της σωματικής και ψυχικής υγείας και η μείωση της επιβάρυνσης. Ωστόσο, πιθανά μειονεκτήματα ή περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αποτελούν η έλλειψη ψηφιακής εγγραματοσύνης σε θέματα υγείας και η επακόλουθη δυσκολία χρήσης της τεχνολογίας αυτής, το φύλο, η μεγάλη ηλικία, τα ζητήματα κόστους, ασφάλειας και προσβασιμότητας, οι προτιμήσεις των χρηστών και το είδος των ανικανοποίητων αναγκών. Άπαιτείται λοιπόν, περαιτέρω αξιολόγηση, έρευνα και εκπαίδευση για την υιοθέτηση και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας eHealth από τους φροντιστές των ασθενών με καρκίνο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα να αποτελέσουν ένα βιώσιμο εναλλακτικό μοντέλο σε σχέση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Hits: 45 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-05-2024
Συγγραφείς: Νεκταρία Σκανδαλάκη , Θεοχάρης Κωνσταντινίδης