Διερεύνηση Παραγόντων Οφειλομένων στην Καθυστερημένη Αποκατάσταση της Συγγενούς Κρυψορχίας στα Παιδιά

Εισαγωγή: Η κρυψορχία είναι η συνηθέστερη συγγενής ανωμαλία του ουρο- γεννητικού συστήματος και διορθώνεται με τη μέθοδο της ορχεοπηξίας, κατά το πρώτο έτος της ζωής. Ωστόσο, η συνιστώμενη ηλικία για τη χειρουργική αποκατάσταση δεν επιτυγχάνεται με συνέπεια, σε διεθνές επίπεδο. Σύμφω- να με τις γνώσεις μας, ο βαθμός τήρησης αυτών των οδηγιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι άγνωστος.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που ευθύνονται για τον χρόνο αποκατάστα- σης της συγγενούς κρυψορχίας στα παιδιά.

Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλα τα παιδιά που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική απο- κατάσταση κρυψορχίας σε οποιοδήποτε από τα τρία δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία  της Αθήνας, από 01/07/2017 έως 31/3/2018. Συμπληρώθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο από τους γονείς, συμπεριλαμβανομένων των κοι- νωνικο-δημογραφικών δεδομένων (ηλικία, φυλή, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λπ.), καθώς καιδεδομένων σχετικά με τους πιθανούς λόγους καθυστέρησης της χειρουργικής επέμβασης και των δεδομένων για τη χειρουργική αποκατάσταση. Λήφθηκε πληροφορημένη συναίνεση από τους γονείς και έγκριση από τα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων. Όλες οι στατιστικές δοκιμασίες ήταν αμφίπλευρες με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α<0,05.

Αποτελέσματα: Τα συνολικά δεδομένα  από 102 παιδιά που υποβλήθηκαν σε χειρουργική διόρθωση κρυψορχίας και πλη- ρούσαν τα κριτήρια  της μελέτης  αναλύθηκαν. Η μέση ηλικία των παιδιών που υποβλήθηκαν σε ορχεοπηξία ήταν 2,42±2,33 έτη. Το διάστημα από τη διάγνωση μέχρι τη χειρουργική διόρθωση της κρυψορχίας ήταν 17,1±29,8 μήνες. Η πλειοψηφία  των γονέων που ολοκλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν γυναίκες (N=70, 68,6%), με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 1500 ευρώ (N=75, 73,6%)  και ζούσαν στην Αθήνα (N=59, 57,9%).  Μόνο το 23,5% (N=24) των συμμετεχόντων στη μελέτη δήλωσε ότι η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε  στο πρώτο έτος της ζωής, αν και η πλειονό- τητα των γονέων (N=69, 67,6%) ανέφερε ότι γνώριζαν τις πιθανές επιπλοκές από την καθυστερημένη χειρουργική επέμβαση και ενημερώθηκαν από τον παιδίατρο ή τον παιδοχειρουργό (N=74, 72,5%). Πραγματοποιήθηκε λογα- ριθμική παλινδρόμηση και αρκετοί κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες συσχετίστηκαν σημαντικά με τον χρόνο για τη χειρουργική επέμβαση. Υπήρ- ξε σαφής τάση για πρόωρη χειρουργική παρέμβαση και η πλειονότητα των παιδιών χειρουργήθηκε πριν από την ηλικία των 24 μηνών (N=67, 65,7%).

Συμπέρασμα: Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι γονείς δεν είναι επαρκώς ενη- μερωμένοι και πολλά κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την απόφασή τους. Προκειμένου να ενθαρρυνθείη θεραπεία της κρυψορχίας στον βέλτιστο χρόνο συνιστάται εκπαίδευση τόσο των παιδιάτρων και παι- δοχειρουργών καθώς και επαγγελματιών υγείας προκειμένου να τηρηθούν οι κατευθυντήριες διεθνείς οδηγίες στον κατάλληλο χρόνο.