Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
ΣΚΟΠOΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των συσχετίσεων ανάμεσα στις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες με μεταβλητές προσωπικότητας ..