Αντιλήψεις Ιατρών και Νοσηλευτών για Πιθανότητα Εμφάνισης Καταστροφών από Μολυσματικές Ασθένειες: Ανάλυση Δεδομένων της Δεκαετίας του 2010

Εισαγωγή: Οι μολυσματικές ασθένειες, όπως είναι και o νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2, δύνανται να εξαπλωθούν παγκοσμίως, όπως επίσης απειλούν και διακόπτουν τη λειτουργία όχι μόνο των συστημάτων υγείας των αδύναμων χωρών, αλλά και των ανεπτυγμένων. Η αντίληψη πιθανότητας ενδεχομένου, αποτελεί μια έγκυρη μεταβλητή πρόδρομο της συμπεριφοράς ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ως προς την πιθανότητα να συμβούν καταστροφές λόγω μολυσματικών ασθενειών, αναλύοντας δεδομένα της δεκαετίας του 2010, για την επεξήγηση της τρέχουσας απόκρισης στον SARS-CoV-2. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη που διεξάχθηκε από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Συμμετείχαν 364 ιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο “Disaster Preparedness Questionnaire” των Fung et al του 2007. Πραγματοποιήθηκε μονομεταβλητή και πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρομική ανάλυση για τις παραμέτρους των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών και της σύνδεσής τους με την εξαρτημένη μεταβλητή της αντίληψης σχετικά με την πιθανότητα να συμβούν καταστροφές από μολυσματικές ασθένειες. Αποτελέσματα: Το 82.2% του δείγματος, αντιλαμβάνονταν το ενδεχόμενο να συμβούν κατα- στροφές από μολυσματικές ασθένειες στο μέλλον ως «Πιθανό». Η μονομεταβλητή λογιστική παλινδρομική ανάλυση ήταν σημαντική (P≤0.05) για το φύλο (κατηγορία αναφοράς: άνδρες) (OR 3.24, 95% CI 1.74-6.04, P<.001) και για το επίπεδο εκπαίδευσης (κατηγορία αναφοράς: βασικός τίτλος σπουδών) (OR 0.50, 95% CI 0.28-0.91, P=.023). Οι συμμετέχοντες με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντιλαμβάνονταν το ενδεχόμενο να συμβούν καταστροφές από μολυσματικές ασθένειες ως «Πιθανό» σε μικρότερο ποσοστό από όσους είχαν βασικό τίτλο σπουδών (74.2% versus 85.1%) (x2(1)=5.26, P=.022). Όσον αφορά στην πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρομική ανάλυση των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών, μόνο το φύλο ήταν σημαντικό (OR 4.42, 95% CI 1.01-19.44, P=.049). Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ιατρών και νοσηλευτών (82.2%) αντιλαμβάνονταν το ενδεχόμενο να συμβούν καταστροφές από μολυσματικές ασθένειες ως «Πιθανό». Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα, βρέθηκε ότι οι γυναίκες ιατροί και νοσηλευτές ήταν πιο πιθανό να αντιλαμβάνονταν το ενδεχόμενο να συμβούν καταστροφές από μολυσματικές ασθένειες ως «Πιθανό», ένα εύρημα που καταδεικνύει ότι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές στον σχεδιασμό της απόκρισης σε ενδεχόμενες καταστροφές. Για την περαιτέρω επαύξηση της αντίληψης ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο καταστροφών από μολυσματικές ασθένειες και κατ’ επέκταση για την ετοιμότητα αντιμετώπισης αυτών, θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες προσθήκες στα ιατρικά και νοσηλευτικά, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, προγράμματα σπουδών.