Η Επιβάρυνση της Οικογένειας από τη Φροντίδα Ασθενών με Όγκους Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης

Η παροχή φροντίδας και η αντιλαμβανόμενη επιβάρυνση που παρατηρείται συχνά στους οικογενειακούς φροντιστές των ασθενών με όγκους του ΚΝΣ έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν αρνητικά τη σωματική και ψυχολογική τους κατάσταση. Σκοπός: Η διερεύνηση της επιβάρυνσης και της ψυχικής υγείας του φροντιστή από τη φροντίδα ασθενών μετά από χει­ρουργική επέμβαση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για ποσοτική, περιγραφική και συγκριτική μελέτη. Το δείγμα ευκολίας της μελέτης αποτέλεσαν 97 δυάδες οικογενειακών φροντι­στών και ασθενών με καρκίνο ΚΝΣ. Από τους ασθενείς συλλέχθηκαν δημο­γραφικά και κλινικά δεδομένα, ενώ από τους φροντιστές δημογραφικά. Η ψυχολογική επιβάρυνση των φροντιστών εκτιμήθηκε με τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (HADS/Hospital Anxiety and Depression Scale) και η επιβάρυνση με την Κλίμακα Έκβασης της Παρεχόμενης Φροντίδας (BCOS/Bakas Caregiving Outcomes Scale). Αποτελέσματα: Η πλειο­ψηφία των ασθενών (53,6%), καθώς και των φροντιστών (71,1%) ήταν γυ­ναίκες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 54,1±16,7 για τους ασθενείς και 46,2±13,3 για τους φροντιστές. Ως προς την εντόπιση, 61 ασθενείς (62,9%) έπασχαν από όγκο εγκεφάλου και 36 (37,1%) από όγκο στη σπονδυλική στήλη. Το 42,3% των ασθενών προσήλθαν στο νοσοκομείο σε αμαξίδιο. Η μέση τιμή της κλίμακας Karnofsky ήταν 48,8±15,8. Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, δόθηκαν γραπτές οδηγίες στο 51,5% των φροντιστών. Η μέση τιμή της κλίμακας άγχους ήταν 13,1±3,5 και της κατάθλιψης 11,9±4,2. Η μέση συνολική βαθμολογία της κλίμακας BCOS ήταν 42,9±12,2. Σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης παρουσίασαν οι φροντιστές κλινήρων (p=0,023 και p=0,002) μη αυτοεξυπηρετούμενων (p=0,027 και p=0,003) και άγαμων ασθενών (p=0,046 και p=0,009). Οι φροντιστές στους οποίους είχαν δοθεί γραπτές οδηγίες εξόδου είχαν σημαντικά μικρότερα επίπεδα άγχους (p=0,03) και επιβάρυνσης (p=0,042). Συμπεράσματα: Οι φροντιστές ασθενών με όγκο του ΚΝΣ είναι πιθανό να βιώσουν επιβάρυνση εξαιτίας της παροχής φροντίδας, άγχος και κατάθλιψη. Η εκπαίδευση των φροντιστών και οι γραπτές οδηγίες για τη φροντίδα στο σπίτι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της επιβάρυνσης.