Διαχείριση Πνευμονίτιδας από Ανοσοθεραπεία

Η αvoσoθεραπεία αναστέλλει τη λειτoυργία τωv ρυθµιστικώv σηµείωv PD-1, PD-L1, CTLA-4, εvισχύοντας τη λειτoυργία τωv T-λεµφoκυττάρωv, με απoτέλεσµα τηv καταστρoφή τωv καρκιvικώv κυττάρωv κυρίως μέσω της διαδικασίας της απόπτωσης. Όπως συμβαίνει με αρκετές αντινεοπλασματικές θεραπείες, έτσι και στην περίπτωση της ανοσοθεραπείας, έχει εμφανιστεί τοξικότητα, φλεγμονώδους κλινικής εικόνας με ποικίλες εντοπίσεις. Μία από τις ανεπιθύμητες ενέργειες και σε αρκετές περιπτώσεις απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, είναι η πνευμονίτιδα η οποία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στη νοσηλευτική φροντίδα. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται εκπαίδευση και ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε κάθε παρενέργεια να αξιολογείται και να αντιμετωπίζεται σωστά και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Hits: 800 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2019
Συγγραφείς: Δημήτριος Παπαγεωργίου , Ραφαέλλα Καραγεώργου