Εκτίμηση κατάθλιψης και άγχους ασθενών με διαβήτη τύπου 2 και της συσχέτισης τους με τον βαθμό συμμόρφωσης στη μεσογειακή διατροφή και σωματική δραστηριότητα

Εισαγωγή: Η αύξηση του επιπολασμού και της νοσηρότητας των δια-βητικών κάνει επιτακτική την ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση της νόσου, προκειμένου να αποτραπούν σοβαρές σωματικές επιπλοκές και ψυχικά νοσήματα, όπως η κατάθλιψη και το άγχος.

Σκοπός: Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και στον εντοπισμό στοιχείων κατάθλιψης και άγχους στους νοσούντες.

Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 123 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας Καρπενησίου για τακτικές εξετάσεις ή συνταγογραφήσεις. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες των ερωτηματολογίων «MED DIET SCORE», «International Physical Activity Questionnaire» και της κλίμακας H.A.D.S. «Hospital Anxiety and Depression scale». Τις ανεξάρτητες μεταβλητές αποτέλεσαν κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS-25. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο <0,05.

Αποτελέσματα: Από το σύνολο του δείγματος οι 69 ήταν άνδρες και οι 54 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 69,28 έτη. Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολόγιου αξιολόγησης της ψυχικής υγείας προέκυψε ότι το 26,80% παρουσιάζει υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και το 21,10% παρουσιάζει υψηλά επίπεδα άγχους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μετά από  την επαγωγική στατιστική ανάλυση έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά ση- μαντική συσχέτιση σε επίπεδο p<0,05 μεταξύ υψηλού επιπέδου κατάθλιψης και μειωμένης σωματικής δραστηριότητας. Επίσης, η συνολική βαθμολογία H.A.D.S. – Κατάθλιψη σχετίζεται θετικά με τον Δείκτη μάζας σώματος ( r= 0,22 ,p=0.018), την περίμετρο μέσης ( r= 0,18, p=0,048) και την ηλικία ( r= 0,33   p<0,001).

Συμπεράσματα: Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 έχει άμεση σχέση με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και ειδικότερα σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι μεγάλοι σε ηλικία, οι χήρες/οι και όσοι ζουν μόνοι τους.