Εμπόδια στην καρδιακή αποκατάσταση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου

Εισαγωγή: Παρά τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα οφέλη (μείωση θνησιμότητας, μείωση επανεισαγωγών στο νοσοκομείο) που προσφέρει η καρδιακή αποκατάσταση (ΚΑ) φαίνεται πως οι ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) αντιμετωπίζουν εμπόδια που καθιστούν δύσκολη τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΚΑ.

Σκοπός: Να εντοπιστούν και να αναδειχθούν τα εμπόδια και οι παράγοντες μη συμμετοχής των ασθενών μετά από ΟΕΜ σε προγράμματα ΚΑ.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων PubMed με τη χρήση των όρων: «participation», «barriers», «factors» και «myocardial infarction» που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τον όρο «cardiac rehabilitation». Τα κριτήρια επιλογής αφορούσαν μελέτες: α) που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους, β) δημοσιευμένες την τελευταία δεκαετία, γ) σε ενήλικες και δ) στην αγγλική γλώσσα.

Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας βρέθηκαν συνολικά 1799 μελέτες, από τις οποίες μόνο 11 τελικά επιλέχθηκαν. Το σύνολο των μελετών έδειξε ότι τα κυριότερα εμπόδια συμμετοχής των ασθενών σε προγράμματα ΚΑ ταξινομούνται σε δύο κύριες κατηγορίες: 1) Εμπόδια σχετιζόμενα με τον ασθενή, όπου οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι ανύπαντροι, οι άνεργοι, οι καπνιστές και ασθενείς με συννοσηρότητες παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά συμμετοχής, καθώς επίσης οι λανθασμένες αντιλήψεις, το χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, το χαμηλό εισόδημα - το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η μη ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης επιδρούν αρνητικά. 2) Εμπόδια σχετιζόμενα με το σύστημα υγείας, όπως η δυσκολία πρόσβασης στο κέντρο αποκατάστασης, η χαμηλής ποιότητας παρεχόμενη φροντίδα υγείας και η ελλιπής ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

Συμπεράσματα: Η συμμετοχή ασθενών μετά από ΟΕΜ σε προγράμματα ΚΑ συναντά αρκετά εμπόδια. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των κέντρων ΚΑ, κάλυψης του κόστους από τα ασφαλιστικά ταμεία, εκπαίδευσης του πληθυσμού και ενθάρρυνσης των ασθενών για συμ- μετοχή.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 4
Hits: 103 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 01-03-2024
Συγγραφείς: Ανδρέας Χριστοφή , Νικόλαος Φώτος , Ηρώ Μπροκαλάκη