Εμβολιασμός κατά του COVID-19: Καθοριστικοί παράγοντες πρόθεσης μεταξύ Ιατρών, Νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα

Εισαγωγή: Η διάθεση των εμβολίων ξεκίνησε στα τέλη του 2020 και οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονταν στις λίστες προτεραιοποίησης, εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου τους ως πρότυπα, καθώς και της κρίσιμης  συμβολής τους στη μάχη αναχαίτισης της υγειονομικής κρίσης.

Σκοπός: Διερεύνηση του βαθμού  πρόθεσης εμβολιασμού  των επαγγελματιών  υγείας, καθώς  και αναζήτηση των καθοριστικών  παραγόντων που επιδρούν θετικά  ή  αρνητικά  σε αυτό.

Υλικό  και  Μέθοδος:  Πραγματοποιήθηκε πολυκεντρική,  συγχρονική μελέτη μεταξύ  επαγγελματιών υγείας όλης της χώρας.  Συλλέχθηκαν 2.484 καταγραφές  με χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου και με χρήση της μεθόδου “χιονόμπαλας” (snowball- ing sampling).  

Αποτελέσματα:  Το  ποσοστό  πρόθεσης  εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2021 ήταν 72,1% και οι παράγοντες που βρέθηκε  να έχουν θετικό καθοριστικό ρόλο σε αυτό ήταν το ανδρικό φύλο (p<0,001), η μεγαλύτερη ηλικία (p<0,001), το ιατρικό επάγγελμα (p<0,001), οι πεποιθήσεις σχετικά  με την επικινδυνότητα του ιού (p<0,001), το μεγαλύτερο επίπεδο γνώσεων σχετικά με τον ιό και το εμβόλιο (p=0,002), ενώ αρνητικοί παράγοντες ήταν η ασφάλεια του εμβολίου (p<0,001) και η επίδραση θρησκευτικών πεποιθήσεων (p<0,001).

Συμπεράσματα: Εν κατακλείδι, η μελέτηανέδειξε ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας επιθυμούσαν να εμβολιαστούν. Στο μέλλον και σε παρόμοιες καταστάσεις  ενδεχομένως  θα πρέπει  να δοθεί έμφαση στους καθοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται  με τη διστακτικότητα.