Αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας στους ασθενείς με κατάθλιψη

Εισαγωγή: Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή που προκαλεί διαταραχές της διάθεσης, όπου χαρακτηρίζονται από απώλεια της αίσθησης του ελέγχου και μια υποκειμενική εμπειρία μεγάλης δυσφορίας. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία(CBT) φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην κατάθλιψη και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της.

Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT) στους ασθενείς με κατάθλιψη. Διερευνώντας την αποτελεσματικότητα της ατομικής και ομαδικής CBT, την αποτελεσματικότητα της σε κοινοτικό πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα της σε συνάρτηση με τη χορήγηση φαρμακοθεραπείας και την μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα της CBT.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Cohrane και Scopus για τα έτη 2007-2021. Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: depression, major depressive disorder, depressive symptoms, cognitive behavioral therapy(CBT), psychotherapy, group therapy, individual therapy, antidepressants, pharmacotherapy. Κριτήρια ένταξης των μελετών ήταν η γλώσσα συγγραφής να είναι η αγγλική, ο πληθυσμός των ερευνών να είναι ενήλικες, έφηβοι και παιδιά ανεξαρτήτου φύλου που πάσχουν από κατάθλιψη και κριτήρια αποκλεισμού των μελετών ήταν η παρέμβαση με CBT μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου. Η αρχική αναζήτηση κατέληξε σε 21.587 μελέτες, από τις οποίες οι 13 συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση.

Αποτελέσματα: Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της υποτροπής της κατάθλιψης, καθώς μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής κατά οκτώ φορές και τον κίνδυνο μελλοντικών επαναλαμβανόμενων επεισοδίων κατάθλιψης. Επίσης η CBT σε συνάρτηση με την χρήση της φαρμακοθεραπείας, είχε θετική επίδραση στην κατάθλιψη, βελτιώνοντας τα σωματικά συμπτώματα, τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική λειτουργία των ασθενών. Επιπλέον η αποτελεσματικότητα της CBT παρατηρήθηκε να διατηρείται για περισσότερο από 3 έτη.

Συμπεράσματα: Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία(CBT) είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με κατάθλιψη τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές συνεδρίες CBT αλλά και στο κοινοτικό πλαίσιο. Επίσης η CBT σε συνδυασμό με την φαρμακοθεραπεία ενδείκνυται στην θεραπεία της κατάθλιψη και είναι αποτελεσματική σε βάθος χρόνου.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Hits: 361 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 22-11-2023
Συγγραφείς: Αργυρώ Ιωάννου , Μαρία Προδρόμου , Σταυρούλα Ανδρέα-Αποστολίδου , Γεώργιος Καλλέργης