Στρατηγικές διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων και η συνεισφορά της αυτο-αποτελεσματικότητας και της συναισθηματικής έκφρασης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Εισαγωγή: Η πολυπλοκότητα ενός ψυχοπιεστικού γεγονότος ωθεί τα άτομα στη χρησιμοποίηση διαφορετικών μέσων για να το επιλύσουν. Οι δύο βασικές στρατηγικές στις οποίες ταξινομούνται αυτές οι προσπάθειες είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της εξάλειψης των πηγών που το δημιουργούν και η εστίαση στο συναίσθημα μέσω της προσπάθειας διατήρησης της ψυχικής ισορροπίας.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις στρατηγικές διαχείρισης του στρες, τις προσδοκίες αυτo-αποτελεσματικότητας και τέλος τη συναισθηματική αποκάλυψη με τη χρήση της τεχνικής της εκφραστικής γραφής μέσω ενός ημερολογίου σε άτομα που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι τα άτομα με καρκίνο του μαστού.
Υλικό και Μέθοδος: Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη σύγχρονη αναζήτηση διεθνών άρθρων των τελευταίων δεκαετιών, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline OvidSP, PubMed publisher και Google Scholar με τις εξής λέξεις - κλειδιά: στρες, στρατηγικές στρες, αυτοαποτελεσματικότητα, συναισθηματική αποκάλυψη, εκφραστική γραφή και καρκίνος του μαστού.
Αποτελέσματα: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανασκόπηση καταδεικνύουν ότι οι τρόποι αντιμετώπισης των στρεσογόνων παραγόντων που σχετίζονται με την υγεία βρίσκουν εφαρμογή σε προσπάθειες επικεντρωμένες στο πρόβλημα και σε προσπάθειες που καταβάλλει το άτομο ώστε να αισθανθεί καλύτερα ελέγχοντας τη συναισθηματική του αντίδραση και οι οποίες επικεντρώνονται στο συναίσθημα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δύο είδη στρατηγικών αντιμετώπισης χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, ενώ μπορεί το άτομο αρχικά να κάνει χρήση της στρατηγικής του συναισθήματος και μακροπρόθεσμα της επίλυσης του προβλήματος. Ακόμη, η αυτοαποτελεσματικότητα έχει αντίκτυπο στις γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες και οι προσδοκίες της επηρεάζουν και τη διαχείριση του στρες. Επιπλέον, η συναισθηματική κοινωνική υποστήριξη συμβάλλει στην προσήλωση στη θεραπεία, ενώ η συναισθηματική αποκάλυψη των στρεσογόνων εμπειριών μέσω της εκφραστικής γραφής έχει πολλά οφέλη σωματικής και ψυχικής υγείας.
Συμπεράσματα: Η αποδοχή της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης του στρες από τον ασθενή, ανάλογα και με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και το κοινωνικό του περιβάλλον, έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική του υγεία. Ωστόσο, η επιλογή της στρατηγικής διαχείρισης πρέπει να συμβαδίζει και με την κατάλληλη θεραπεία που καλείται να συστήσει ο ιατρός, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τέλος, απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση του μηχανισμού με τον οποίο η συναισθηματική αποκάλυψη επενεργεί στη βελτίωση της υγείας του ασθενούς, κυρίως όταν αυτή εκφράζεται διαμέσου των νέων μορφών ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης.

 

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Hits: 4115 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 26-05-2023
Συγγραφείς: Τερζούδης Στυλιανός , Κραβαρίτης Στέργιος , Πατσοπούλου Άννα