Παράγοντες ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης του Covid-19

Εισαγωγή: Η εμφάνιση μολυσματικών ιογενών νοσημάτων, όπως η πανδημία Covid-19, συχνά επηρεάζουν την ψυχική υγεία των πληθυσμιακών ομάδων.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση και η σύνθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, στην οποία καταγράφονται οι παράγοντες που επιβαρύνουν ψυχοκοινωνικά τον γενικό πληθυσμό, κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19.

Μεθοδολογία: Πρόκειται για περιγραφική ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline (PubMed) και Scopus από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Αύγουστο 2021. Τα κριτήρια ένταξης ενός άρθρου στη μελέτη ήταν: Η γλώσσα δημοσίευσης του άρθρου να είναι η Αγγλική, να είναι απολύτως σχετικό με το θέμα της μελέτης, να αφορά ερευνητική μελέτη, να είναι δημοσιευμένο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό και να είναι δημοσιευμένο από τον Ιανουάριο του 2020 και μετά.

Αποτελέσματα: Οι παράγοντες που συσχετίστηκαν με την ψυχοκοινωνική επιβάρυνση του πληθυσμού, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως: ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, επάγγελμα, τόπος διαμονής, καθώς και φόβος, αβεβαιότητα, άγχος και κατάθλιψη, μετατραυματικό stress (PTSD), ενδοοικογενειακή βία, αλκοόλ, οικονομικοί παράγοντες, αλλαγή καθημερινών δραστηριοτήτων, τρόπος αντιμετώπισης, έκθεση σε ειδήσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την πανδημία covid-19, χρόνια οργανικά και ψυχικά νοσήματα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Συμπεράσματα: Οι παράγοντες που επιδρούν επιβαρυντικά στην ψυχική υγεία των ατόμων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμες πληροφορίες για τη χάραξη πολιτικών υγείας, καθώς και για το σχεδιασμό κατάλληλων νοσηλευτικών παρεμβάσεων και δράσεων.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 4
Hits: 1631 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 08-03-2023
Συγγραφείς: Δούκη Σταματίνα , Τουλιά Γεωργία