Εκτίμηση της ποιότητας ζωής γυναικών με καρκίνο τραχήλου μήτρας που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με καρκίνο αποτελούν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η Ποιότητα Ζωής των οποίων επηρεάζεται από τις χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες. Τμήμα της Ποιότητας Ζωής είναι και η σεξουαλική τους υγεία, η οποία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες που ακολουθούν ακτινοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί το επίπεδο σεξουαλικής υγείας των ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας οι οποίες υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, για τις πρώτες 1-4 εβδομάδες μετά το πέρας των συνεδριών τους, καθώς και τα διάφορα προβλήματα που πιθανόν αντιμετωπίζουν και αφορούν την Ποιότητα Ζωής, τη σωματική, ψυχική και σεξουαλική τους υγεία.

Υλικό και Μέθοδος: Άπεστάλησαν ψηφιακά ερωτηματολόγια σε ασθενείς με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου ή περιοχής διαμονής κατά τους μήνες Ιούνιο-Άύγουστο 2021. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο CX24 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα & Θεραπεία του Καρκίνου.

Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 53 γυναίκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, με ή χωρίς ιστορικό καρκίνου, θετικό ή αρνητικό τεστ HPV και πλήθος άλλων χαρακτηριστικών. Oι περισσότερες ασθενείς είχαν τεκνοποιήσει, υποβάλλονταν σε Pap Test αρκετά συχνά, ενώ το ιστορικό καρκίνου και η διάγνωση HPV κάλυπτε πάνω από τις μισές συμμετέχουσες. Πάνω από το 80% των ασθενών δεν είχε ακολουθήσει ορμονοθεραπείες, οι οποίες όμως σχετίστηκαν με κενώσεις με αίμα ή σεξουαλικές δυσλειτουργίες και μέτρια/χαμηλή αίσθηση φυσικής κατάστασης. Οι γυναίκες ηλικίας 31-40 ετών φάνηκε να παρουσιάζουν τα λιγότερα προβλήματα σε αντίθεση με την ηλικιακή ομάδα των 41-50 ετών, ενώ η διάγνωση HPV δεν συσχετίστηκε με συμπτωματολογία καρκίνου. Η αξιοπιστία των απαντήσεων ανήλθε σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει πως η Ποιότητα Ζωής των ασθενών αυτών δεν είναι ιδιαίτερα καλή κατά τις πρώτες 1-4 εβδομάδες μετά την ακτινοθεραπεία αλλά επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και διαφοροποιείται σημαντικά βάσει της ηλικίας, του ιστορικού καρκίνου ή άλλων δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών. Η συνέχιση της μελέτης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας με μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό δείγμα, θα δώσει μελλοντικά τις απαντήσεις που χρειάζονται για την ορθή  χάραξη εξατομικευμένων στρατηγικών για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου Ποιότητας Ζωής στις γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.