Η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους νοσηλευτές ψυχικής υγείας

Εισαγωγή: H ταχεία τεχνολογική πρόοδος, η εισαγωγή νέων πληροφοριών, η πολυπλοκότητα των ασθενειών και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, καθιστούν επιτακτική ανάγκη τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (ΣΕ) στη Νοσηλευ τική ψυχικής υγείας.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση και η σύνθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, στην οποία καταγράφεται η αναγκαιότητα της ΣΕ στους νοσηλευτές ψυχικής υγείας.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για περιγραφική ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση επιστη μονικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline (PubMed) και Scopus, από το 1990 έως σήμερα. Τα κριτήρια ένταξης ενός άρθρου στη μελέτη ήταν: Η γλώσσα δημοσίευσης του άρθρου να είναι η Άγγλική, να είναι απολύ τως σχετικό με το θέμα της μελέτης, να αφορά ερευνητική μελέτη, να είναι δημοσιευμένο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό και να είναι δημοσιευμένο από το 1990 και μετά.

Αποτελέσματα: Η ΣΕ στους νοσηλευτές ψυχικής υγείας συμβάλλει στην από κτηση και επικαιροποίηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη βελτιστο ποίηση των επικοινωνιακών τεχνικών, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της ψυχικής νόσου, στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών φροντίδας.

Συμπεράσματα: Η συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από την «εκπαίδευση ενηλίκων» τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι τυχαία, καθότι είναι το αποτέλεσμα ραγδαίων αλλαγών στην κοινωνία και στην παγκόσμια οικονομία. Στους νοση λευτές ψυχικής υγείας κατέστη ξεκάθαρο, ότι η αναγκαιότητα της ΣΕ αποτελεί βασική συνιστώσα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και παράλλη λα συμβάλλει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στη ψυχική υγεία.

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Hits: 86 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-05-2024
Συγγραφείς: Δούκη Σταματίνα , Τουλιά Γεωργία