Κόστος συμβαμάτων που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα και παράγοντες που το επηρεάζουν σε ασθενείς ΜΕΘ

Εισαγωγή: Παρά το γεγονός ότι τα συμβάματα που σχετίζονται  με τον αναπνευστήρα (Ventilator-Associated Events=VAE) συνδέονται με αυξημένη νοσηρότητα, αυξημένη θνητότητα,  παράταση νοσηλείας και μηχανικού αερισμού στη ΜΕΘ, οι οικονομικές τους επιπτώσεις παραμένουν ασαφείς, αφού το επιπρόσθετο κόστος των VAE δεν έχει μελετηθεί πλήρως.

Σκοπός: Η εκτίμηση  του άμεσου επιπρόσθετου κόστους των VAE και η διερεύνηση των παραγόντων που το επηρεάζουν σε ασθενείς ΜΕΘ.

Υλικό και Μέθοδος:  Πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη επιτήρησης σε τέσσερις ΜΕΘ της Αττικής από 01/01/2018-31/12/2019.  Το άμεσο κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ ήταν το άθροισμα του σταθερού και μεταβαλλόμενου κόστους βάσει τεχνικής μικροκοστολόγησης. Η διάμεση τιμή του άμεσου επιπρόσθετου κόστους των VAE ήταν η διαφορά της διάμεσης τιμής του άμεσου κόστους των ασθενών με και χωρίς VAE. Το συνολικό άμεσο επιπρόσθετο κόστος των VAE κατά το διάστημα των δυο ετών υπολογίστηκε  πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ασθενών με VAE με τη διάμεση τιμή του άμεσου επιπρόσθετου κόστους ανά VAE. Για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το άμεσο κόστος των VAE χρησιμοποιήθηκε  ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης.

Αποτελέσματα: Συνολικά 500 ασθενείς νοσηλεύθηκαν ≥4 ημέρες υπό μηχανική αναπνοή για 12.689 ημέρες. Η μέση επίπτωση των VAE ήταν 20,50 επεισόδια/1.000 ημέρες μηχανικού αερισμού. Στους ασθενείς με VAE η διάμεση διάρκεια νοσηλείας ήταν 29 ημέρες και η διάμεση διάρκεια μηχανικού αερισμού 23 ημέρες, ενώ η θνητότητα ήταν 46,9%. Η διάμεση τιμή του άμεσου επιπρόσθετου κόστους ανά επεισόδιο VAE ήταν 7.871,6 €. Ανά κατηγορία άμεσου κόστους, η διάμεση τιμή του επιπρόσθετου μεταβαλλόμενου  κόστους ανά επεισόδιο  VAE ήταν 5.808,9 € (p<0,001), ενώ η διάμεση τιμή του επιπρόσθετου σταθερού  κόστους ήταν 1.983,6 € (p<0,001). Σχετικά με τις υποκατηγορίες του μεταβαλλόμενου κόστους, η διάμεση τιμή του επιπρόσθετου κόστους των αντιβιοτικών ανά επεισόδιο  VAE ήταν 3.222,7 € (p<0,001). Το συνολικό άμεσο επιπρόσθετο κόστος για το σύνολο των 207 επεισοδίων VAE κατά το διάστημα των δύο ετών ήταν 1.629.421,2 €. Το APACHE II score εισαγωγής (Exp B=1,021, p=0,016), η τραχειοστομία (Exp B=1,256, p=0,012), η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ (Exp B1,022, p <0,001) και η αναλογία ασθενών/νοσηλευτών >2 (Exp B=1,665, p <0,001) ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου  για το άμεσο κόστος νοσηλείας των ασθενών με VAE.

Συμπεράσματα: Η μελέτη μας επιβεβαιώνει τις οικονομικές επιπτώσεις των VAE στη ΜΕΘ και εφοδιάζει τους επαγγελματίες υγείας με πολύτιμες πληροφορίες, τονίζοντας την ανάγκη για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης των VAE, τόσο για τη μείωση του κόστους νοσηλείας όσο και για τη μείωση της συχνότητας των VAE και της διάρκειας νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Hits: 154 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 22-11-2023
Συγγραφείς: Αλκμένα Καφάζη , Ελένη Αποστολοπούλου , Βασιλική Μπενέτου , Ιωάννα Παυλοπούλου