Η συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα των παιδιών τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Εισαγωγή: Το περιβάλλον  της Μονάδας Εντατικής  Θεραπείας(ΜΕΘ) μπορεί να είναι συντριπτικό για τους γονείς και τα νοσηλευόμενα παιδιά τους. Ο ρόλος του κύριου φροντιστή  μπορεί να αλλάξει από την ανάγκη του παιδιού για προηγμένη φροντίδα που παρέχεται  από το προσωπικό της ΜΕΘ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα στρες, κατάθλιψης και άγχους στους γονείς, αλλά να επιδράσει και αρνητικά στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική  ανάπτυξη των παιδιών.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της συμμετοχής των γονέων στη φροντίδα των παιδιών τους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Μεθοδολογία: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με τη χρήση λέξεων κλειδιών: «pediatric intensive care units, family centered care, family centered rounds, parents, presence», σε διεθνείς  βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Medline, PubMed, Scopus, Cochrane Library), καθώς και συνώνυμα και συνδυασμός των όρων. Χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία PICOTS (Population, Intervention, Comparator, Outcome, Timing, Setting) σαν αξιολογικό κριτήριο  για την εισαγωγή των άρθρων στη μελέτη. Τα κριτήρια εισαγωγής των άρθρων στη μελέτη ήταν: να αφορούν μελέτες σε νεογνά ή/και βρέφη ή/και παιδιά που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, να είναι δημοσιευμένα από 2010-2022, να αφορούν μελέτες που αναφέρουν του- λάχιστον ένα αποτέλεσμα, να αφορούν ποσοτικές μελέτες, προοπτικές μελέτες, μελέτες παρατήρησης ή ποιοτικές μελέτες.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι η οικογενειοκεντρική φροντίδα (FCC) και οι οικογενειοκεντρικές ιατρικές επισκέψεις (FCR) επιδρούν θετικά στα νοσηλευόμενα στις ΜΕΘ νεογνά και παιδιά, καθώς οι γονείς συμμετέχουν περισσότερο στη φροντίδα τους, αλλά και στους επαγγελ- ματίες υγείας, παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν.

Συμπεράσματα: Η συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα των παιδιών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ παίδων και νεογνών επιδρά θετικά στη φροντίδα των παιδιών, στους ίδιους τους γονείς και στους επαγγελματίες υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Hits: 194 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 22-11-2023
Συγγραφείς: Φουστέρη Νατάσσα1 , Κουτελέκος Ιωάννης , Δούσης Ευάγγελος