Παράγοντες κινδύνου καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στο νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της COVID-19

Εισαγωγή: Η εργασία των νοσηλευτών, διαχρονικά, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευεξία και την υγεία των κοινωνιών. Η νοσηλευτική έχει αναγνωριστεί ως ένα πολύ δύσκολο και στρεσογόνο επάγγελμα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού στρες των νοσηλευτών και της εμφάνισης κατάθλιψης.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου καταθλιπτικής συμπτω- ματολογίας στο νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια του δεύτερου πανδημικού κύματος της COVID-19.

Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Beck Depression Inventory (BDI) σε δείγμα 230 νο- σηλευτών και βοηθών νοσηλευτών ενός Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας.

Αποτελέσματα: Το 89% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, η μέση ηλικία του συνολικού δείγματος ήταν 49,0 (40,0-54,0) έτη, το 60,4% ήταν παντρεμένοι, το 47,3% είχε μόνο βασικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 62,7% εργαζόταν στον χειρουργικό τομέα. Όσον αφορά τα προσωπικά ή οικογενειακά χαρακτηριστικά, όπως επίσης τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το ιστορικό υγείας, το 26,7% των υποκειμένων της έρευνας είχε χρόνια ασθένεια και το 41,9% είχε άτομο στην οικογένεια με χρόνια ασθένεια, καθώς επίσης το 7,7% είχε νοσήσει από COVID-19. Όσον αφορά το επίπεδο των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, μόνο το 5,1% των ερωτηθέντων είχε μέτρια/σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα. Η μονομεταβλητή ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, όσον αφορά τις μεταβλητές που συμμετείχαν στο προγνωστικό μοντέλο, ήταν σημαντική (P≤0,05) για την προσωπική παρουσία χρόνιας νόσου (OR 3,65, 95% CI 1,07-12,48, P=0,039), την παρουσία ατόμου στην οικογένεια με χρόνια νόσο (OR 7,54, 95% CI 1,59-35,85, P=0,011) και το ιστορικό νόσησης από COVID-19 (OR 5,63, 95% CI 1,32-23,98, P=0,020). Όσον αφορά την πολυμεταβλητή ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, στατιστικά σημαντικά ήταν η παρουσία προσωπικής χρόνιας νόσου και το ιστορικό ασθένειας από COVID-19 (OR 6,97, 95% CI 1,18-41,25, P=0,033, και OR 10,88, 95% CI 1,03-114,56, P=0,047 αντίστοιχα).

Συμπεράσματα: Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της COVID-19 μόνο το 5,1% του νοσηλευτικού προσωπικού είχε μέτρια/σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα, Ωστόσο, από άλλες σχετικές μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα προκύπτει ότι το εν λόγω ποσοστό είναι μεγαλύτερο. Για την καλύτερη αντιμετώπι- ση των αναγκών ψυχικής υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού σε καταστάσεις πανδημίας θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες ψυχικής υγείας του προσωπικού με χρόνια προβλήματα υγείας, όπως επίσης στις σχετικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας που θα νοσήσουν από πανδημικούς μολυσματικούς παράγοντες.