Διερεύνηση των Aντιλήψεων Aσθενών και Nοσηλευτών για τις Συμπεριφορές Φροντίδας σε Χειρουργικά και Παθολογικά Τμήματα

Σκοπός: Η διερεύνηση συμπεριφορών, απόψεων και προσδοκιών των νοσηλευτών και των ασθενών σχετικά με τη νοσηλευτική φροντίδα. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 100 ασθενείς και 100 νοσηλευτές από παθολογικά και χειρουργικά τμήματα δύο μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας, μετά από δειγματοληψία ευκολίας. Οι νοσηλευτές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών, οι ασθενείς ερωτηματολόγιο κλινικοδημογραφικών χαρακτηριστικών, ενώ και οι δύο ομάδες συμπλήρωσαν την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Caring Behaviors Inventory (CBI 24). Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 71,15±17,58, ενώ η πλειοψηφία των νοσηλευτών κυμαινόταν από 31–40 έτη, με το 73% αυτών να είναι γυναίκες με προϋπηρεσία 10 και πλέον έτη. Το 37% των ασθενών ήταν κλινήρεις και το 63% είχαν προηγούμενες εισαγωγές σε νοσοκομείο. Το επίπεδο κινητικότητας των ασθενών φάνηκε να επιδρά στη διάσταση «Ασφάλεια» (p=0,04) και «Σεβασμός» (p<0,05) της κλίμακας CBI. Το φύλο των νοσηλευτών (p=0,03), το τμήμα που εργάζονταν (p=0,002), το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,02) και η εμπειρία τους (p<0,05) φάνηκε να επιδρούν στη συνολική κλίμακα, καθώς και στις επιμέρους διαστάσεις της. Οι νοσηλευτές ηλικίας ≥41 είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στη διάσταση «Ασφάλεια» από εκείνους ηλικίας <40 ετών (p=0,04). Από τη σύγκριση μεταξύ ασθενών και νοσηλευτών, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στη διάσταση «Σεβασμός», με τους ασθενείς να έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τους νοσηλευτές (p=0,003). Συμπεράσματα: Οι διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων νοσηλευτών και ασθενών και οι προσδοκίες τους σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα πρέπει να διερευνώνται συστηματικά με σκοπό τη γεφύρωσή τους, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών.