Η Συμβολή των Παραγόντων της «Γνώσης» και «Πληροφόρησης» στην Πρόθεση για Φυσική Δραστηριότητα κατά τη Διάρκεια του COVID-19

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 εγείρει ανησυχίες για επαυξημένο πανικό και αυξανόμενο άγχος σε άτομα που έχουν παγιδευτεί σε μια είτε πραγματική είτε θεωρητική απειλή του κορωνοϊού. Σκοπός: Ο στόχος αυτής της προκαταρκτικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τη συμβολή των παραγόντων της «γνώσης» και «πληροφόρησης» στην πρόβλεψη της πρόθεσης εμπλοκής ενηλίκων ατόμων με τη Φυσική Δραστηριότητα κατά τη διάρκεια Πανδημίας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 904 άτομα, 417 άνδρες και 487 γυναίκες, ηλικίας από 18–70 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου της «Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς». Αποτελέσματα: Οι αναλύσεις: (α) της ιεραρχικής παλινδρόμησης όπως και των συσχετίσεων, έδειξαν ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών του ερωτηματολογίου, υποδηλώνοντας συγκεκριμένα ότι η «γνώση», η «πληροφόρηση», οι «στάσεις», η «αυτοταυτότητα» και η «δύναμη στάσεων» θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόβλεψη της πρόθεσης για ΦΔ, (p<0,001), αντίστοιχα και κατά τη διάρκεια του COVID-19. Συμπεράσματα: Συνολικά, η συστηματική πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις φαίνεται να συνοδεύει σχετικά ισχυρότερες προθέσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια καταστάσεων εγκλεισμού.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 1070 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Ευάγγελος Μπεμπέτσος , Χρήστος Κωνσταντινίδης