Διερεύνηση Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Διαβητικό Πόδι κατόπιν Τρίμηνης Αντιμετώπισης σε Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια μεταβολική νόσος που προκαλεί πολλές σοβαρές επιπλοκές, όπως το Διαβητικό Πόδι. Αν τα έλκη δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων ενώ η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών, επηρεάζεται άμεσα και δραματικά. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η επίπτωση μιας τρίμηνης εντατικής φροντίδας σε εξειδικευμένο ιατρείο στην ποιότητα ζωής των ασθενών με Διαβητικό Πόδι. Yλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη προ-μετά, με δείγμα 80 ασθενών με έλκος κάτω άκρων υπό συστηματική παρακολούθηση σε δημόσιο Διαβητολογικό Κέντρο. Η συμμετοχή των πασχόντων ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο γενικής εκτίμησης υγείας SF-36 και για την ανάλυση το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Για τις συνεχείς μεταβλητές με κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκαν οι παραμετρικές δοκιμασίες t-test για τη σύγκριση των μέσων μεταξύ ανεξάρτητων δειγμάτων, ενώ για τις μεταβλητές χωρίς κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκαν τα Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test και Wilcoxon Rank Test σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. Αποτελέσματα: Μετά τη λήξη της παρέμβασης οι περισσότερες υποκλίμακες του SF-36 ήταν άνω του 50% με εξαίρεση την υποκλίμακα του περιορισμού ρόλων εξαιτίας της σωματικής υγείας η οποία ήταν 44,1. Η σύγκριση της επισκόπησης της υγείας των ασθενών μετά το τέλος της παρέμβασης έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περισσότερες υποκλίμακες της SF-36 με εξαίρεση την υποκλίμακα του περιορισμού ρόλων εξαιτίας της σωματικής υγείας (p<0,001 και p=0,963 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Η συστηματική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη και ειδικά των επιπλοκών του όπως το Διαβητικό Πόδι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Η επιτυχία της τρίμηνης παρέμβασης έγκειται στον δυναμικό και όχι στατικό τρόπο λειτουργίας του ιατρείου.