Ικανοποίηση από την Εργασία και Επίπεδα Άγχους σε Νοσηλευτές που εργάζονται σε Νεφρολογικά Κέντρα

Η εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών έχει απασχολήσει εκτενώς την επιστημονική κοινότητα, καθώς αυξάνονται διεθνώς οι αποχωρήσεις νοσηλευτών. Το άγχος και το περιβάλλον εργασίας συνδέονται στενά με την εργασιακή ικανοποίηση. Σκοπός: Διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης, καθώς και του παροδικού και ιδιο συγκρασιακού άγχους των νοσηλευτών που εργάζονται στο χώρο των νεφρολογικών κέντρων. Υλικό-Μέθοδος: Εκατόν είκοσι νοσηλευτές νεφρολογικών κέντρων της έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας συμπλήρωσαν κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην εργασιακή ικανοποίηση, ενώ το άγχος αξιολογήθηκε με βάση την κλίμακα State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 13.0. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (84,2%). Η μέση τιμή στην κλίμακα του περιστασιακού άγχους ήταν 41,4 (ΤΑ=11,8), ενώ η μέση τιμή στην κλίμακα του μόνιμου άγχους ήταν 38,6 (ΤΑ=11,0). Το 58,3% των νοσηλευτών δήλωσε καθόλου έως μέτρια ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας, ενώ το 57,5% δήλωσε καθόλου έως μέτρια ικανοποίηση από τη θέση εργασίας. Τα επίπεδα περιστασιακού άγχους βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα στους νοσηλευτές που ήταν καθόλου έως μέτρια ικανοποιημένοι συγκριτικά με αυτούς που ήταν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι τόσο από το αντικείμενο της εργασίας τους (p=0,048) όσο και από τη θέση στην εργασία τους (p=0,012). Μικρότερη ικανοποίηση φάνηκε να υπάρχει από την πληροφόρηση που ελάμβαναν για την πολιτική που εφάρμοζε η διοίκηση του νοσοκομείου και αφορούσε στην εργασιακή ομάδα τους (μέση τιμή= -0,55) ενώ ακολουθούσε η ενημέρωση που ελάμβαναν από τον προϊστάμενό τους (μέση τιμή= 0,19). Συμπεράσματα: Η ικανοποίηση των νοσηλευτών των νεφρολογικών κέντρων κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Υψηλά επίπεδα άγχους συσχετίζονται με χαμηλή ικανοποίηση.