Φαινομενολογική Διερεύνηση των Αντιλήψεων Νοσηλευτικού Προσωπικού για την Προσωπική και Επαγγελματική αξία τους

Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική συμπεριφορά σχετίζεται με την εικόνα που σχηματίζει κανείς για τον εαυτό του και κατ’ επέκταση με την αντίληψη της προσωπικής του αξίας. Επίσης, η αντίληψη επαρκούς επαγγελματικής αποτελεσματικότητας, η οποία συνδέεται με την αντίληψη προσωπικής και επαγγελματικής αξίας έχει σχετιστεί με την ανθεκτικότητα απέναντι στην επαγγελματική εξουθένωση. Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διεργασία απόδοσης επαγγελματικής και προσωπικής αξίας στους νοσηλευτές είναι περιορισμένα. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων και των συναισθημάτων των μελών νοσηλευτικού προσωπικού γενικού νοσοκομείου ενηλίκων σχετικά με την προσωπική και την επαγγελματική τους αξία. Yλικό και Μέθοδος: Εφαρμόσθηκε ποιοτική μεθοδολογία βάσει της φαινομενολογικής προσέγγισης. Κατόπιν συναίνεσης μετά από πληροφόρηση, στη μελέτη συμμετείχαν 18 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζονταν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία ενηλίκων και βάσει σκόπιμης δειγματοληψίας και του κανόνα του θεωρητικού κορεσμού. Αποτελέσματα: Tα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν: (α) τη διεργασία αποτίμησης της προσωπικής αξίας των νοσηλευτών και (β) τη συνεχή αλληλεπίδρασή μεταξύ αντίληψης επαγγελματικής και προσωπικής αξίας στη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Ειδικότερα, αποκαλύφθηκε η γνωστική διεργασία μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες αποτιμούν την προσωπική και επαγγελματική αξία τους, αλλά και οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με το βίωμα θετικών συναισθημάτων. Συμπεράσματα: Προτείνονται παρεμβάσεις ενίσχυσης της αντίληψης προσωπικής αξίας, οι οποίες αναμένεται να ενδυναμώσουν συνολικά τους νοσηλευτές και την αντίληψη επαγγελματικής αξίας και υψηλών επαγγελματικών επιτευγμάτων. Απώτερος στόχος αναμένεται να είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νοσηλευτών στο εργασιακό στρες. Επιπλέον, παρεμβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο με στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών που να προάγουν τη στήριξη των εργαζομένων για την πραγματοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων ενδεχόμενα να συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσωπικής αξίας και να λειτουργήσουν, επίσης, αντιρροπιστικά στις στρεσογόνες συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 4
Hits: 3936 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2017
Συγγραφείς: Μαρία Ν.Κ. Καρανικόλα , Μαρία Καλαφάτη , Άννα Κουτρούμπα , Ελισάβετ Παπαθανάσογλου