Ρόλοι, Δεξιότητες και Απαιτούμενο Πλαίσιο Εκπαίδευσης Νοσηλευτών στην Αντιμετώπιση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών

Η μεγάλη έξαρση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και παγκόσμια ανησυχία αναφορικά με το πόσο έτοιμες είναι οι σύγχρονες κοινωνίες να ανταποκριθούν στη μαζικότητα των απωλειών. Οι νοσηλευτές αποτελούν σημαντικά μέλη της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών, ωστόσο δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα πλήρως οι ρόλοι και οι δεξιότητες που οφείλουν να κατέχουν και το απαιτούμενο πλαίσιο εκπαίδευσής τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να διερευνηθούν οι ρόλοι και οι δεξιότητες των νοσηλευτών με τους οποίους συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, καθώς και το ενδεδειγμένο πλαίσιο εκπαίδευσης που τους προετοιμάζει κατάλληλα σε γνωστικό και πρακτικό επίπεδο. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε σύνθετη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη νοσηλευτική καταστροφών και τη διαχείριση κρίσεων, κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017–Μάρτιος 2018 στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Medline, Cochrane Library, Google Scholar και το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. Λέξεις κλειδιά αποτέλεσαν η νοσηλευτική καταστροφών (disaster nursing), η διαχείριση κρίσεων (crisis management), η επάρκεια γνώσεων (competencies), οι δεξιότητες (skills), η εκπαίδευση (education), η άσκηση (training) και ο ρόλος (role). Κριτήρια ένταξης αποτέλεσαν η αγγλική γλώσσα και το χρονικό διάστημα δημοσίευσης των άρθρων (από το 2000 και μετά), ενώ κριτήρια αποκλεισμού η αποκλειστική διαχείριση ευπαθών πληθυσμών. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτικοί ρόλοι αφορούν τόσο στη διαχείριση των τραυματιών, όσο και στην εφαρμογή των αρχών διαχείρισης κρίσεων μετά από ένα καταστροφικό γεγονός. Αναλυτικότερα, διενεργούν τη διαλογή και μεταφορά των τραυματιών, παρέχουν υποστήριξη ζωής, φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη, οργανώνουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης και επιδημιολογική επιτήρηση, συμμετέχουν σε ασκήσεις προσομοίωσης και στη διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων, εκπαιδεύουν την κοινότητα, επιλύουν αναδυόμενα προβλήματα και διαμοιράζουν την πληροφορία με ακρίβεια. Οι δεξιότητες που καταγράφηκαν αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων εφαρμογής βασικών νοσηλευτικών δράσεων όπως οι Πρώτες Βοήθειες, η υποστήριξη της ζωής και η φροντίδα τραυμάτων. Επιπλέον καταγράφηκαν δεξιότητες επικοινωνίας, ψυχολογικής υποστήριξης, ανίχνευσης σημείων και συμπτωμάτων έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες, απομόνωσης και απολύμανσης. Η εκπαίδευση των νοσηλευτών με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με θεωρητικές και πρακτικές συνιστώσες ενισχύει τα ποσοστά αυτοαξιολόγησης γνώσεων, και αυτοαποτελεσματικότητας σε τομείς ανάπτυξης, σχεδιασμού πολιτικής, εκπαίδευσης και προετοιμασίας, μειώνει τον χρόνο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών, βελτιώνει τη μετάδοση της πληροφορίας, αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση και αναπτύσσει οργανωτικούς, επαγγελματικούς, συναδελφικούς και φιλικούς δεσμούς. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές διαθέτουν πολλαπλούς ρόλους και ικανότητες στην αντιμετώπιση καταστροφών, συμμετέχοντας σε όλες τις φάσεις μιας κρίσης. Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο συμβάλλουν άμεσα και καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων ενός ενδεχόμενου καταστροφικού γεγονότος, στη μείωση των επιπτώσεών του και στην επαναφορά του πληγέντος πληθυσμού στην πρότερη κανονικότητα.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 3
Hits: 1402 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2018
Συγγραφείς: Μαρία Πρα , Νικόλαος Φώτος , Αθηνά Καλοκαιρινού , Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου