Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Οι ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, ιδιαιτέρως μάλιστα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, αποτελούν αναμφισβήτητα πρόκληση για τα συστήματα υγείας, δεδομένης της ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Οι δημοσιεύσεις στα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν στις επιστήμες υγείας αποτελούν το σημαντικότερο μέσο διάχυσης της γνώσης. Στην περίπτωση ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Οι εκδηλώσεις καταστροφικών γεγονότων επιβάλλουν την ανάπτυ- ξη στρατηγικών διαχείρισής τους. Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των ..