Μαιευτική την Περίοδο της Λοχείας: Συστηματική Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

Εισαγωγή: Ο χρόνος μετά τη γέννηση είναι κρίσιμη περίοδος για τη μητέρα και το μωρό της, ωστόσο συχνά δεν δίνε- ται τόσο μεγάλη βαρύτητα στην παροχή φροντίδας όσο στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό. Σκοπός: H συστηματική ανασκόπηση της ευρείας βιβλιογραφίας σχετικά με τις σύγχρονες παραμέτρους της μαιευτικής φροντίδας στην περί- οδο της λοχείας. Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία PRISMA για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την ποιοτική μετασύνθεση των δεδομένων. Εντοπίσθηκαν 678 άρθρα μέσω της συστηματικής αναζήτησης των ηλεκτρο- νικών βάσεων δεδομένων Pubmed, Medline, Cochrane, BioMed Central, Google Scholar με τη χρήση των εξής λέξεων κλειδιών: “Midwifery Care”, “Postpartum Care”, “Postnatal Care”, “Community Midwifery”, “Health Promotion”, “Women’s Views”. Στην αναζήτηση δεν εφαρμόστηκαν χρονικοί περιορισμοί και τα κριτήρια ένταξης των άρθρων ήταν: άρθρα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα που εξέταζαν παραμέτρους της περιόδου της λοχείας. Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε το 2016. Η βάση δεδομένων εξετάστηκε και ελέγχθηκε ως προς την επιλεξιμότητα και καταργήθηκαν οι διπλές εγγρα- φές. Συνολικά αναλύθηκαν 355 δημοσιεύσεις, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και παρουσιάζονται τα βασι- κά ευρήματα κάθε κατηγορίας. Αποτελέσματα: Υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι η πολιτική γρήγορης μεταγεννητικής εξόδου από το νοσοκομείο, σε συνδυασμό με τη μαιευτική υποστήριξη στο σπίτι μειώνουν το κόστος και σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώνουν την ικανοποίηση, την υγεία και την ευημερία της μητέρας και του βρέφους. Το εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας της λοχείας φαίνεται να είναι βέλτιστο, περιλαμβάνοντας εβδομαδι- αίες επισκέψεις για περίπου πέντε εβδομάδες, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο φρο- ντίδας των νεογέννητων, γονεϊκή συμβουλευτική σε συνεργασία με τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης της μητέρας και υποστήριξη για την προώθηση του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού. Η υγιεινή διατροφή, η σωματική άσκηση και η διαχείριση του βάρους μετά τον τοκετό έχουν αναφερθεί ευρέως ως πολύ σημαντικά και φαίνεται ότι επιδρούν στη μείωση της επιλόχειας κατάθλιψης. Η χρήση της τεχνολογίας ως μέσο ενημέρωσης διαμέσου μηνυμάτων κειμέ- νου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας (π.χ. Facebook) ή ακόμη και παιχνιδιών κονσόλας (π.χ. Wii fit plus), φαίνεται να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις και να συμβάλει στην προώθηση της υγιεινής διατροφής, καθώς και στη βελτίωση της κοινωνικής υποστήριξης και της σωματικής άσκησης. Ωστόσο, η πρόσωπο-με-πρόσωπο προφορική επικοινωνία, αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την παροχή πλη- ροφοριών για την υγεία . Συμπεράσματα: Η συνέχιση της μαιευτικά επιβλεπόμενης φροντίδας της λοχείας στο σπίτι, είναι επωφελής όταν παρέχεται στο πλαίσιο ενός πολυεπιστημονικού δικτύου συμβουλευτικής και παραπομπής μαζί με άλλους παρόχους φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Hits: 441 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2017
Συγγραφείς: Βασιλική Παναγοπούλου , Jonathan Hancock , Στυλιανή Τζιαφέρη