Πιλοτική Αξιολόγηση Γνώσεων Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Φροντίδας για τη Διαχείριση Τραυματία Εγκύου

Η φροντίδα τραυματία εγκύου απαιτεί ιδιαίτερες νοσηλευτικές γνώσεις και δεξιότητες. Σκοπός: Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων των νοσηλευτών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σχετικά με τη διαχείριση τραυματία εγκύου. Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη συσχέτισης με συγχρονικές συγκρίσεις σε δείγμα 73 νοσηλευτών, από 9 ΜΕΘ και 8 ΤΕΠ, ενός μαιευτικού και 7 γενικών νοσοκομείων της Αττικής (Ιούνιος- Σεπτέμβριος 2010). Χρησιμοποιήθηκε έντυπο συλλογής δημογραφικών και άλλων προσωπικών δεδομένων, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων, 75 ερωτήσεων (σωστό/λάθος/δε γνωρίζω) (9 ενοτήτων), που δημιουργήθηκε από τους ερευνητές, ελέγχθηκε από ομάδα ειδικών και σταθμίστηκε πιλοτικά. Εκπονήθηκε περιγραφική στατιστική και μελέτη συσχέτισης μεταξύ της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου (total score=75), των επιμέρους ενοτήτων του, καθώς και των δημογραφικών και άλλων δεδομένων, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05, με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17.0. Αποτελέσματα: Ο συντελεστής Cronbach’s α ήταν 0,954. Το 28,8% των συμμετεχόντων εργαζόταν σε ΤΕΠ, το 69,9% σε ΜΕΘ, το 78,1% ήταν γυναίκες, το 21,9% ήταν νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), το 60,3% τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και βοηθοί νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 17,8%, ενώ το 53,6% συμμετείχε σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το μέσο επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων για τη φροντίδα τραυματία εγκύου ήταν χαμηλό (30,82±11,4), με τη μικρότερη βαθμολογία να αφορά στη φαρμακευτική αντιμετώπιση, τη φροντίδα του εμβρύου και τις διαγνωστικές-εργαστηριακές εξετάσεις. Οι νοσηλευτές ΠΕ είχαν υψηλότερη βαθμολογία στο συνολικό ερωτηματολόγιο (p=0,032), ενώ οι νοσηλευτές ΤΕΠ στις ενότητες «φροντίδα στο ΤΕΠ» (p=0,02) και «φροντίδα εμβρύου» (p=0,002). Όσοι είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια (p=0,018), προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (p=0,029) ή κατείχαν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (p=0,006) είχαν περισσότερες γνώσεις. Συμπεράσματα: Οι γνώσεις διαχείρισης τραυματία εγκύου, των νοσηλευτών ΜΕΘ και ΤΕΠ, ήταν ελλιπείς και θα πρέπει να ενισχυθούν με τη διαμόρφωση κατάλληλων νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.