Ανάπτυξη και Μέτρηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ελληνικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο που υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση

Τα τελευταίαχρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί ότι η νόσος παίρνει διαστάσεις επιδημίας, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να υπολογίζει ότι το ποσοστό των ανθρώπων που χρειάζονται αιμοκάθαρση αυξάνεται ετησίως κατά 7%. Σκοπός: Η ανάπτυξη και η μέτρηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας ερωτηματολογίου ικανοποίησης ασθενών με ΧΝΝ που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας με τη μέθοδο της αιμοκάθαρσης. Υλικό και Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο Dialysis Patient Satisfaction Questionnaire (SDIALOR), αποτελούνταν από επτά ενότητες και περιλάμβανε ανοικτές ερωτήσεις και ερωτήσεις τύπου κλίμακας Likert. Η πιλοτική μελέτη διεξήχθη στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνω του μετρίου ικανοποιημένοι από όλες τις παραμέτρους που συνιστούν τη θεραπεία τους. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό ασθενών δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο από την ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται από όλους τους επαγγελματίες υγείας (16,7%), την ιατρική φροντίδα (15,8%), τη συχνότητα των ιατρικών επισκέψεων (15,8%) και το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας (15,8%). Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε μέσω του συντελεστή α του Cronbach, ενώ η εγκυρότητά του μέσω του υπολογισμού του συντελεστή συσχέτισης και της παραγοντικής ανάλυσης. Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι μεγάλη, καθώς όλες οι κλίμακες του ερωτηματολογίου έχουν υψηλή εσωτερική συνέπεια (α ≥0,733). Η συγκλίνουσα εγκυρότητα του ερωτηματολογίου είναι αρκετά υψηλή (Spearman’s rho ≥0,522). Το ίδιο συμβαίνει και με τη δομική εγκυρότητά του. Συμπεράσματα: Το νέο ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστο και έγκυρο. Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από τις παραμέτρους που συνιστούν τη θεραπεία τους.