Πιλοτική Μελέτη Ερωτηματολογίου για τη Διερεύνηση της Σκοπιμότητας Εφαρμογής του Συντονιστή Χειρουργείου στα Ελληνικά Νοσοκομεία

Ενώ στο διεθνή χώρο η θέση του συντονιστή χειρουργείου (ΣΧ) θεωρείται απαραίτητη, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή η ανάγκη της ενσωμάτωσης του θεσμού στο σύστημα και επομένως δεν υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία μέτρησης που να αφορούν στην εφαρμογή του θεσμού. Σκοπός: Η διερεύνηση της σκοπιμότητας εφαρμογής του ΣΧ στα ελληνικά νοσοκομεία. Υλικό και Μέθοδος: Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους εργαζόμενους σε χειρουργεία, τα οποία στην ελληνική πραγματικότητα δε διαθέτουν εργαζόμενο με καθήκοντα ανάλογα του ΣΧ. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 53 νοσηλευτών και ιατρών χειρουργείου και αναισθησιολογικού τμήματος. Αρχικά, η μελέτη είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιστημονική Επιτροπή των δύο νοσοκομείων. Αποτελέσματα: Η αξιοπιστία ελέγχθηκε µε το συντελεστή εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha, ο οποίος βρέθηκε ίσος με 0,7 και στις δύο ομάδες ερωτήσεων. Ποσοστό 43,4% (n=23) απάντησαν ότι ΣΧ θα έπρεπε να είναι ο προϊστάμενος νοσηλευτής. Οι μισοί ερωτηθέντες ήταν ευχαριστημένοι, ενώ δήλωσαν ότι η εφαρμογή του ΣΧ θα συνέδραμε κατά 60,4% στην καλύτερη οργάνωση των χειρουργείων, κατά 50,9% στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, κατά 54,7% στην αρτιότερη λειτουργία των χειρουργείων και κατά 43,4% στην καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία. Συμπεράσματα: Τελικά, αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο διερευνά τη σκοπιμότητα εφαρμογής του ΣΧ, δείχνοντας την ανάγκη εφαρμογής του θεσμού λόγω των έντονων οικονομικών πιέσεων για απόδοση του χώρου αλλά και γιατί φάνηκε ότι η επικρατούσα άποψη μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας είναι θετικά προσκείμενη στο ενδεχόμενο της ύπαρξης ενός ατόμου με αποκλειστικά καθήκοντα την καλύτερη οργάνωση του χώρου, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας και κυρίως την καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ της διεγχειρητικής ομάδας.