Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις για τη Μείωση της Συχνότητας Αποικισμού του Ανθεκτικού στη Βανκομυκίνη Εντερόκοκκου (VRE) σε Νοσηλευόμενα Παιδιά

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται σε εντερόκοκκο ανθεκτικό στη βανκομυκίνη (VRE) με την εφαρμογή ομαδοποιημένων νοσηλευτικών παρεμβάσεων στην ευαίσθητη ομάδα των νοσηλευόμενων παιδιών. Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή συμπεριφορικών ομαδοποιημένων παρεμβάσεων για τη μείωση της συχνότητας του VRE αποικισμού/λοίμωξης στα νοσηλευόμενα παιδιά. Υλικό και Μέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline/PubMed, Cinahl, Scopus, HEAL Link) και κριτική ανάλυση των ανευρεθέντων σχετικών άρθρων για τα έτη 1996-2011. Οι όροι του Medical Subject Headings και οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: “VRE”, “vancomycin resistant enterococcus”, “vancomycin resistant enterococcus and children”, “VRE and children”, “VRE colonization and children”, “VRE infection and children”. Έγινε διερεύνηση μεταξύ 5.988 μελετών από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, από τις οποίες οι 15, μετά από ποιοτική αξιολόγηση, πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην παρούσα μελέτη. Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν: (α) Η μελέτη να είναι στην αγγλική γλώσσα και δημοσιευμένη σε ένα περιοδικό με σύστημα αξιολόγησης των άρθρων από ειδικούς, (β) να αφορά σε νοσηλευόμενα σε νοσοκομείο παιδιά και (γ) να έχει σαφή μεθοδολογία και αποτελέσματα. Μια κλίμακα εκτίμησης της ποιότητας χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμήσει την ποιότητα των μελετών. Αποτελέσματα: Ποσοστό 20% αφορούσε σε μη τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου και συγκέντρωσαν βαθμολογία ≥ 60%. Σε αυτές αναφέρεται σημαντική μείωση ή εκρίζωση του VRE, με την εφαρμογή των ομαδοποιημένων νοσηλευτικών παρεμβάσεων. Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις που ακολουθήθηκαν σε αυτές τις μελέτες ήταν η εκπαίδευση και η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας. Στο 66,7% των μελετών εφαρμόστηκαν πέντε νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τη μείωση της εξάπλωσης του αποικισμού του VRE, ενώ στο 33,3% περισσότερες από πέντε. Το 80% των μελετών αφορούσε σε μη τυχαιοποιημένες έρευνες στις οποίες έγινε ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των παρεμβάσεων για τον έλεγχο της εξάπλωσης του VRE με μόνο μετα-μετρήσεις. Το 41,6% αυτών αναφέρουν εκρίζωση του VRE, το 41,6% σημαντική ελάττωση και το 16,8% μείωση. Συμπεράσματα: Βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση ομαδοποιημένων νοσηλευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του αποικισμού των νοσηλευόμενων παιδιών με VRE, αλλά είναι απαραίτητο να μελετηθεί περαιτέρω η εφαρμογή των εν λόγω παρεμβάσεων.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 3
Hits: 238 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2011
Συγγραφείς: Ευάγγελος Δούσης , Βασιλική Μάτζιου