Κοινωνικές Γνωσίες, Αρνητική Γνωσιακή Τριάδα και Εμφάνιση Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας

Ένα ευρύ φάσμα δυσπροσαρμοστικών νοητικών κατασκευών και συγκεκριμένων αρνητικών δυσλειτουργικών σκέψεων, πεποιθήσεων, γνωσιών που αφορούν στον εαυτό, στον κόσμο και στο μέλλον του ατόμου κυριαρχεί στον τρόπο που τα άτομα με ψυχικά προβλήματα και, πιο συγκεκριμένα, με καταθλιπτική συμπτωματολογία αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, σε αντίθεση με τα πιο υγιή άτομα που αντιλαμβάνονται τον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον τους με πιο θετικό τρόπο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές γνωσίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία και, πιο συγκεκριμένα, την εμφάνιση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Medline και PsychINFO και χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις- κλειδιά: «κοινωνική γνωσία», «γνωσιακή τριάδα» και «κατάθλιψη». Αποτελέσματα: Τα δυσλειτουργικά ερμηνευτικά σχήματα, η δυσπροσαρμοστική γνωσιακή αναπαράσταση του «κόσμου» και οι μη ρεαλιστικές κοινωνικές γνωσίες με τις οποίες οι κοινωνίες ερμηνεύουν την πραγματικότητα αποτελούν συνηθισμένα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών. Η ύπαρξη των δυσλειτουργικών κοινωνικών γνωσιών αποτελεί αιτία παρεμπόδισης των αρμονικών σχέσεων, της υποστήριξης και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να προάγεται η απομόνωση, η μοναξιά, το άγχος, ο φόβος, τα αισθήματα δυσφορίας και θλίψης, να αυξάνεται η ευαλωτότητα των ατόμων προς την κατεύθυνση της εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και να επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής τους. Συμπεράσματα: Ο εντοπισμός των δυσπροσαρμοστικών κοινωνικών γνωσιών, στάσεων και πεποιθήσεων και η αντικατάστασή τους με πιο θετικά μοντέλα σκέψης και συμπεριφοράς μπορούν να προστατέψουν και να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των ατόμων, να εμποδίσουν την εμφάνιση, την ανθεκτικότητα και την υποτροπή της καταθλιπτικής διαταραχής, να βοηθήσουν τα άτομα να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους πιο αποτελεσματικά και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 2
Hits: 342 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2016
Συγγραφείς: Αφροδίτη Ζαρταλούδη