Συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού και της ηγεσίας που στηρίζει και προωθεί την πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις

Εισαγωγή: Η ηγεσία συμβάλλει στην προώθηση της αλλαγής και της καινοτομίας και είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία θετικού κλίματος υποστήριξης στην εφαρμογή της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (ΠΒΕ) και στην εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού και της ηγεσίας που προωθεί και στηρίζει την ΠΒΕ (Implementation leadership) σε ένα τριτοβάθμιο στρατιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού (ποσοστό ανταπόκρισης 83,33%), που εργάζονταν σε νοσηλευτικές μονάδες ενός τριτοβάθμιου στρατιωτικού νοσοκομείου των Αθηνών, ενώ εξαιρέθηκαν οι προϊστάμενοι. Διανεμήθηκαν τρία ερωτηματολόγια: μία φόρμα δημογραφικών και εργασιακών στοιχείων, η Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης [Job Satisfaction Survey (JSS)] και η Κλίμακα Ηγεσίας που προωθεί και στηρίζει την ΠΒΕ [Implementation Leadership Scale (ILS)]. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 22.0 και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο p<0,05.
Αποτελέσματα: Το 59% του δείγματος ήταν γυναίκες, το 49% ήταν ηλικίας 22-35 ετών και το 30% ήταν απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο συνολικός μέσος όρος για την εργασιακή ικανοποίηση ήταν 108,5, που δηλώνει ουδετερότητα. Η «εποπτεία» ήταν η διάσταση για την οποία οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την υψηλότερη ικανοποίηση με μέση τιμή (μ.τ.) 17,05 και ο «μισθός» ήταν η διάσταση για την οποία εξέφρασαν τη χαμηλότερη με μ.τ.=8,2. Από την ILS, βρέθηκε ότι οι προϊστάμενοι είχαν υψηλή ενημερωμένη σχετικά με την ΠΒΕ ηγεσία (μ.τ.=9,12), ενώ είχαν χαμηλή την ηγεσία που προνοεί σχετικά με την εφαρμογή της ΠΒΕ (μ.τ.=6,95). Τέλος, βρέθηκε θετική και ισχυρή συσχέτιση της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης και των διαστάσεων Προληπτική ηγεσία (p<0,001), Ενημερωμένη ηγεσία (p<0,001), Υποστηρικτική ηγεσία (p<0,001) και Επίμονη ηγεσία (p<0,001) της κλίμακας ILS.
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε θετική και ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού και της ηγεσίας που προωθεί και στηρίζει την ΠΒΕ. Η υιοθέτηση και η προώθηση της ΠΒΕ από τους προϊστάμενους συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και της ικανοποίησης ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Hits: 7917 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 26-05-2023
Συγγραφείς: Γιαννούλα Βασιλοπούλου , Ιωάννα Τσάτσου , Θεοχάρης Κωνσταντινίδης , Βασιλική Ρόκα