Συσχέτιση της διάρκειας του μητρικού θηλασμού και της εμφάνισης πρώιμης παιδικής παχυσαρκίας

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορούν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις σε σωματικό, ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο και η αντιμετώπισή τους αποτελεί πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Ο μητρικός θηλασμός του νεογνού και του βρέφους και ιδιαίτερα η χρονική διάρκεια του παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της πρώιμης παιδικής παχυσαρκίας.
Σκοπός: Να μελετηθεί η βέλτιστη χρονική διάρκεια του μητρικού θηλασμού για την πρόληψη της εμφάνισης της πρώιμης παιδικής παχυσαρκίας.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed τον Δεκέμβριο του 2020. Κριτήρια ένταξης ενός άρθρου στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτέλεσαν: 1) το χρονικό διάστημα δημοσίευσης της μελέτης μεταξύ 2015-2020, 2) η γλώσσα του κειμένου να είναι η αγγλική ή η ελληνική, 3) να υπάρχει διαθέσιμο με τη μορφή πλήρους κειμένου στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, 4) να αναφέρεται σε παιδιά (ηλικίας 0-5 ετών), 5) να αναφέρεται μόνο σε ανθρώπους, 6) το περιεχόμενο των άρθρων να αφορά πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες, 7) ο κύριος σκοπός να περιλαμβάνει τη συσχέτιση της διάρκειας του μητρικού θηλασμού με την εμφάνιση της πρώιμης παιδικής παχυσαρκίας.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προσδιορίστηκαν 329 άρθρα και τελικά μελετήθηκαν εκτενώς τα 14 με βάση τα κριτήρια ένταξης. Η διάρκεια του θηλασμού για τουλάχιστον 3 μήνες έως 1 χρόνο μείωσε τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας.
Συμπεράσματα: Ο θηλασμός και η παρατεταμένη διάρκεια του θηλασμού μπορούν να αποτελέσουν προληπτικό μέτρο για την εμφάνιση της πρώιμης παιδικής παχυσαρκίας. Η αποτελεσματικότητα του μητρικού γάλατος στην πρόληψη της εμφάνισης της πρώιμης παιδικής παχυσαρκίας, εξαρτάται και από τον τρόπο χορήγησής του. Η αποτελεσματικότητα είναι πιο μεγάλη όταν το μητρικό γάλα χορηγείται από το στήθος σε σχέση με τη χορήγηση από το μπουκάλι. Τέλος, οι δύο αυτοί μέθοδοι φαίνονται πιο αποτελεσματικοί στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας από τη χορήγηση της φόρμουλας γάλακτος.

 

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Hits: 6168 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 26-05-2023
Συγγραφείς: Χρυσούλα Μουστόγιαννη , Παντελεήμων Περδικάρης