Περιγραφική Ανάλυση του Συστήματος Υγείας της Κύπρου στη Βάση των Κυριότερων Θεωριών Κράτους Πρόνοιας

Στην Κύπρο, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά ένας συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες έχουν καθορίσει, σε σημαντικό βαθμό, τόσο την τυπολογία όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κυπριακού Συστήματος Υγείας (ΣΥ). Αυτό το άρθρο αποτελεί μια περιγραφική ανάλυση του ΣΥ της Κύπρου στη βάση των κυριοτέρων θεωριών κράτους πρόνοιας, για τη διερεύνηση των θεμελιωδών αρχών που το διαπνέουν. Η εργασία δεν αναφέρεται εκτεταμένα στις θεωρίες αυτές, αλλά συζητούνται τα στοιχεία τους εκείνα που σχετίζονται με το ΣΥ, ενώ εξετάζεται και κατά πόσο οι αρχές αυτές εφαρμόζονται στην καθημερινή πράξη. Εξετάζοντας το Κυπριακό ΣΥ, αν εκπληρώνει τους στόχους του στη βάση των θεμελιωδών αρχών κράτους πρόνοιας που το διαπνέουν, διαπιστώνεται μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και πολλά προβλήματα, αδυναμίες και ιδιομορφίες, σε βάρος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Το ΣΥ αποτελεί ένα μείγμα υποσυστημάτων και μοντέλων. Το πρώτο υποσύστημα τύπου Beveridge αποτελούν οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με τις θεμελιώδεις αρχές του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και το δεύτερο υποσύστημα αφορά στις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα με τις αρχές του νεοφιλελεύθερου «μοντέλου αγοράς». Οι δύο ακραίες περιπτώσεις δημιουργούν σοβαρές αδυναμίες ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία του ΣΥ.

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 2
Hits: 487 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2009
Συγγραφείς: Ανδρέας Χαραλάμπους , Σωκράτης Σωκράτους