Η Επίδραση της Συνεχούς Πληθυσμιακής Γήρανσης στη Λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Η συνεχής δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η μείωση των γεννήσεων επιφέρει συνεχή αύξηση των υγειονομικών αναγκών και υγειονομικών δαπανών. Με τα νέα πλέον αυτά δεδομένα τα συστήματα υγείας των κρατών, θα πρέπει να προβούν σε σημαντικές αλλαγές τόσο ως προς το σύστημα παραγωγής – διανομής, αλλά και ως προς το σύστημα χρηματοδότησης. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης της συνεχούς πληθυσμιακής γήρανσης στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των ΤΕΠ, και στον εντοπισμό και την ανάλυση σχετικών ερευνών που άπτονται του θέματος. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συστηματική ανασκόπηση ερευνητικών άρθρων που αφορούν στο υπό εξέταση θέμα. Η αναζήτηση διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου- Απριλίου 2016, στις βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane library, Willey online library, Google Scholar, με τις λέξεις κλειδιά «Γήρανση πληθυσμού», «ΤΕΠ», "elderly patient" "Accident & Emergency" "older people", "emergency department" και συνδυασμούς αυτών. Τα κριτήρια ένταξης των ερευνών ήταν να αφορούν στα τελευταία 15 έτη και να είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 97 δημοσιευμένα άρθρα εκ των οποίων τα εννέα πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση και αφορούσαν στην πλειοψηφία τους συγχρονικές ποσοτικές έρευνες. Μέσα από την ανάλυση των άρθρων, διαπιστώθηκε ότι η χρήση των ΤΕΠ από ηλικιωμένους επηρεάζει σε υψηλό βαθμό τόσο τη λειτουργία των ΤΕΠ, όσο και την ευρύτερη νοσοκομειακή πληρότητα και τη διαθεσιμότητα κλινών. Επιπλέον οι ηλικιωμένοι πέρα από τη συχνή χρήση των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας και της υπηρεσίας ασθενοφόρων, απαιτούν μεγαλύτερες υγειονομικές δαπάνες, περισσότερο χρόνο παραμονής στο ΤΕΠ και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Διαπιστώθηκε επίσης το φαινόμενο των συχνών επανεπισκέψεων στο νοσοκομείο. Συμπεράσματα: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συνεχή συστηματική παρακολούθηση των ΤΕΠ, τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από τους πολιτικά ιθύνοντες ούτως ώστε να επανεκτιμάται συνεχώς η επίδραση της γήρανσης του πληθυσμού τόσο σε αυτά, όσο και στα συστήματα υγείας γενικότερα. Στόχος είναι να πραγματοποιούνται έγκαιρα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη συγκράτηση των δαπανών υγείας, αλλά και ταυτόχρονα να λαμβάνονται μέτρα για την ποιοτική και αξιοπρεπή φροντίδα των ασθενών τρίτης ηλικίας.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Hits: 429 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2017
Συγγραφείς: Άντρη Ευσταθίου , Μικαέλλα Συμεού , Γεώργιος Χαραλάμπους