Εγκυροποίηση της Κλίμακας των Αντιλήψεων για τον Ρόλο του Σχολικού Νοσηλευτή σε Έλληνες Εκπαιδευτικούς και Γονείς

Εισαγωγή: Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της κουλτούρας υγείας στη σχολική κοινότητα, καθώς οι δεξιότητες και η εμπειρογνωμοσύνη του τον καθιστούν τον πιο κατάλληλο επαγγελματία υγείας που θα εγγυηθεί ένα υγιές σχολικό περιβάλλον. Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει το θέμα αυτό και δεν έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα τα σχετικά εργαλεία για τη χρήση τους στον ελληνικό πληθυσμό. Με την παρούσα μελέτη για πρώτη φορά, μελετήθηκε και προσαρμόστηκε για τη χώρα μας ερωτηματολόγιο που διερευνά τις απόψεις για τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή. Σκοπός: Η πολιτισμική προσαρμογή και η εκτίμηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου «Perception Outcome School Nurse Role (POSNR)» σε Έλληνες εκπαιδευτικούς και γονείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική μελέτη και μελέτη συσχετίσεων σε δείγμα ευκολίας 313 εκπαιδευτικών και 316 γονέων (n=629). Το ερωτηματολόγιο POSNR μεταφράστηκε από την τουρκική γλώσσα προέλευσης στην ελληνική γλώσσα με την τυπική μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης και εφαρμόστηκαν έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη μελέτη εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (72,8%), με μέση ηλικία τα 44,4±10,32 έτη. Ομοίως, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη μελέτη γονέων/κηδεμόνων ήταν γυναίκες, (67,4%), με μέση ηλικία τα 44,19 (±6,38 έτη). Ο συντελεστής Cronbach’s α για τη συνολική κλίμακα ήταν 0,97. Η ανάλυση αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου εμφάνισε μέτρια αξιοπιστία ενδοσυσχέτισης (ICC=0,65, p=0,01). Η ανάλυση παραγόντων αποκάλυψε τρεις παράγοντες για την ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου POSNR, ενώ αφαιρέθηκαν από το μοντέλο 4 ερωτήματα που είχαν φόρτιση <0,4. Συμπεράσματα: Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κλίμακας καταδεικνύει επαρκή αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου POSNR στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική έκδοση της κλίμακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με την ανάπτυξη του θεσμού του Σχολικού Νοσηλευτή.